انجام پایان نامه مدیریت بیمه در مقطع ارشد و دکترا تخصصی

انجام پایان نامه مدیریت بیمه در مقطع ارشد و دکترا تخصصی

اساس تدوین فرضیات در انجام پایان نامه مدیریت بیمه حاضر مدل مفهومی پژوهش بود که در فصول پیشین ابعاد و جزئیات آن مورد بررسی قرار گرفت.اکنون در فصل پنجم پس از تحلیل آماری داده های جمع آوری شده به وسیله پرسشنامه ، نتایج تحقیق و  پیشنهادات قابل طرح در ارتباط با نتایج و نیزپیشنهاداتی برای محققان جهت انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت بیمه آینده ارائه شده است.

نتیجه گیری

•    وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند به طور مستقیم تأثیرگذار است.
با توجه به نتایج آزمون ،فرضیه اول با اطمینان 95درصد،  تایید شد و می توان گفت وفاداری برند بر ارزش ویژه برند تاثیر گذار است. ، متغیروفاداری برندبا استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن در اولویت اول قرار گرفت . نتیجه حاصل نشان می دهد که  بالا رفتن وفاداری مصرف کننده به برند باعث بالا رفتن ارزش ویژه برند میگردد .بنا بر این وفاداری به برند زیر بنای مهمی برای ارزش ویژه برند ایجاد میکند که باعث میشود از سایر ابعاد متمایز شود.بنا بر این ایجاد و حفظ وفاداری به برند در مشتریان دارای اهمیت زیادی است و به این ترتیب می بایست تلاش شود از راه های مختلف این وفاداری را برای مشتریان ایجاد و حفظ کرد
•    کیفیت متصور شده بر ارزش ویژه برند به طور مستقیم تأثیرگذار است
با توجه به نتایج آزمون ،فرضیه دوم با اطمینان 95درصد، تایید شد و می توان گفت کیفیت ادراک شده بر ارزش ویژه برند تاثیر گذاراست. متغیر کیفیت ادراک شده با استفاده از آزمون رتبه بندی فرید من دراولویت دوم قرار گرفت بنا بر این شرکت های بیمه باید سعی کنند با بالا بردن کیفیت ارایه خدمات خود در نظر مصرف کننده کیفییت برند خود را در حد مطلوب حفظ کنند تا ارزش ویژه برند انها پایین نیاید.

مطب پیشنهادی :
انجام پایان نامه زبان عربی | مشاوره پایان نامه زبان عربی | آموزش پایان نامه زبان عربی

پیشنهادات برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت بیمه آتی

1. با توجه به اینکه مدل های مشابهی در زمینه اندازه گیری ارزش ویژه برند در دنیا مورد آزمون قرار گرفته است لذا پیشنهاد میشود که این مدل نیز در ایران مورد مطالعه و آزمون قرار گیرد در مدل اکربه جنبه های تجربی ایجاد برند موفق برای خدمات نظیر محیط خدمات کارکنان و خدمات اصلی توجه نمی شود حال انکه عدم توجه به ویژگیهای ذاتی خدمات چالش هایی را برای مدیران خدمات ایجاد میکند
2. با توجه به نو بودن تحقیق در مورد ارزش ویژه برند شرکتهای بیمه در کشور پیشنهاد میشود ارتباط بین ارزش ویژه برند و شاخص های موفقیت بازاریابی نظر سهم بازار و سود مورد بررسی رار گیرد و روابط ریاضی و کمی بین آنها تعیین شود.
3. پیشنهاد می شود که ارتباط هریک از عوامل تاثیر گذار بر ابعاد ارزش ویژه برند نیز  بر یکدیگر سنجیده شود.
4. در صورت تمايل انجام پایان نامه مجدد در بازار خدمات بیمه ای، پيشنهاد مي شود كه ارزش ويژه برند در خصوص ساير خدمات سنجيده شود
5. در صورت تمایل به تحقیق درمورد برند از مدل های دیگری نیز استفاده کنند.
6. در صورت تمايل استفاده از این مدل ، تکنیک های تصمیم گیری برای وزن دهی به ابعاد برند استفاده شود.
7. در صورت تمايل به انجام پایان نامه مدیریت مجدد در بازار خدمات بیمه ای، پيشنهاد مي شود كه تحقيق در گستره جغرافيايي وسيعتري صورت گيرد.
8. شاخص هاي مدل به شكل مجزا مورد بررسي قرار گيرند. انجام پایان نامه مدیریت بیمه در خصوص برند يك بیمه از طريق پرسش از مشتريان ساير بیمه ها مي تواند نتايج جالبي را در پي داشته باشد.
9. هر یک از ابعاد ارزش ویژه برند در شرکت های بیمه با یکدیگر دو به دو سنجیده شود تا مقایسه ای در خصوص ابعادارزش ویژه برند شرکت های بیمه انجام پذیرد.

مطب پیشنهادی :
انجام رساله معماری دکتری و انجام پایان نامه معماری دکترا

 

گروه متخصصان ایزی تز :

( اکسپت مقاله )

مشاوره انجام رساله دکترا و انجام رساله دکتری

انجام پایان نامه دکترا

مشاوره پایان نامه : 09199631325

مشاوره مقاله : 09353132500

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید