مجلات علمی و پژوهشی رشته فلسفه و کلام | مجلات علمی و ترویجی فلسفه و کلام

مجلات علمی و پژوهشی رشته فلسفه و کلام | مجلات علمی و ترویجی فلسفه و کلام

مجلات علمی و پژوهشی رشته فلسفه و کلام | مجلات علمی و ترویجی فلسفه و کلام

مجلات علمی و پژوهشی رشته فلسفه و کلام| مجلات علمی و ترویجی فلسفه و کلام

لیست مجلات علمی رشته فلسفه و کلام وزارت علوم، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته فلسفه و کلام، مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی رشته فلسفه و کلام، فهرست مجلات و نشریات علمی و ترویجی فلسفه و کلام، راهنمایی پذیرش اکسپت فوری و تضمینی مقاله علمی و پژوهشی فلسفه و کلام، پذیرش مقاله علمی و ترویجی فلسفه و کلام از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

 1. نشريه آموزه هاي فلسفه اسلامي
ISSN 2251-9386
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم اسلامي رضوي
مدير مسئول: حجت الاسلام والمسلمين محمدباقر فرزانه
سردبير: رضا اكبريان
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 21 + متن »
»» آرشيو اين مجله در مجله آموزه هاي قرآني قرار دارد .

2. فصلنامه آينه معرفت
ISSN 2251-8010
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتى، دانشكده الهيات و اديان
مدير مسئول: دكتر محمد مهدي باباپورگل افشاني
سردبير: دكتر محمد علي شيخ
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 54 + متن »

3. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري
ISSN 2010-2011
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن ايراني اخلاق در علوم و فناوري
مدير مسئول: دكتر مصطفي معين
سردبير: دكتر داريوش فرهود
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سيزدهم شماره 1 + متن »
»» اين مجله از شماره پاييز 91 بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

4. مجله الهيات تطبيقي
ISSN 2008-9651
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر جعفر شانظري
سردبير: دكتر محمد بيدهندي
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين شماره 18 + متن »

5. فصلنامه انديشه نوين ديني
ISSN 2008-9481
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه معارف اسلامي، معاونت پژوهشي
مدير مسئول: روح الله شاكري
سردبير: احمد بهشتي
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 51 + متن »

6. فصلنامه انديشه ديني
ISSN 2251-6123
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: معاون پژوهشي دانشگاه شيراز
سردبير: دكتر عبدالعلي شكر
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين شماره 67 + متن »

7. دو فصلنامه انسان پژوهي ديني
ISSN 6024-2251
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي
مدير مسئول: حميد قنبري
سردبير: اسحاق طاهري
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 38 + متن »
»» اين مجله تا شماره 22 با نام دين و سياست منتشر شده است .

8. پژوهش نامه اخلاق
ISSN 2228-7264
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، دانشگاه معارف اسلامي
مدير مسئول: دكتر روح الله شاكري
سردبير: دكتر احد فرامرز قراملكي
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 39 + متن »
»» اين مجله از شماره 12 رتبه علمي پژوهشي دريافت كرده است.

9. نشريه پژوهش هاي هستي شناختي
ISSN 2345-3761
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
مدير مسئول، سردبير: دكتر عين اله خادمي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 12 + متن »

10. مجله پژوهش هاي اخلاقي
ISSN 2383-3279
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن معارف اسلامي – دانشگاه قم
مدير مسئول: دكتر رضا حاجي ابراهيم
سردبير: دكتر محمود قيوم زاده
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 4 + متن »

11. مجله پژوهش هاي اعتقادي كلامي
ISSN 1735-9899
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه (گروه معارف اسلامي)
مدير مسئول: محمود قيوم زاده
سردبير: محمدحسن قدردان قراملكي
محل انتشار: ساوه ساير مشخصات» عناوين شماره 30 + متن »

12. دو فصلنامه پژوهش هاي علم و دين
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: مهدي معين زاده
سردبير: عبدالرزاق حسامي فر
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »

13. فصلنامه پژوهش هاي فلسفي – كلامي
ISSN 1735-9791
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه قم
مدير مسئول: دكتر محمد ذبيحي
سردبير: دكتر زهرا خزاعي
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 75 + متن »

14. پژوهشنامه اماميه
ISSN 2476-6712
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اديان و مذاهب (دانشكده شيعه شناسي)
مدير مسئول: دكتر سيد ابوالحسن نواب
سردبير: دكتر اسحاق طاهري
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 6 + متن »

15. پژوهشنامه كلام
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: جامعه المصطفي العالميه ( مجتمع آموزش عالي امام خميني ره)
مدير مسئول: حسنعلي اخلاقي اميري
سردبير: سيدمرتضي حسيني شاهرودي
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 7 + متن »

16. پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت)
ISSN 2228-6578
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه امام صادق (ع)
مدير مسئول: حسينعلي سعدي
سردبير: رضا اكبري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 30 + متن »
»» اين مجله تا شماره 14 با عنوان نامه حكمت منتشر شده است.

17. نشريه پژوهشهاي معرفت شناختي
ISSN 2423-4982
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
مدير مسئول: دكتر محمد اكوان
سردبير: دكتر موسي ملايري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

18. دو فصلنامه پژوهشهاي فلسفي
ISSN 2251-7960
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تبريز
مدير مسئول: معاونت پژوهشي دانشگاه تبريز
سردبير: دكتر محمد اصغري
محل انتشار: تبريز ساير مشخصات» عناوين شماره 22 + متن »
»» اين مجله از شماره 8 از دو فصلنامه زبان و ادب فارسي دانشگاه تبريز تفكيك شده است.

19. فصلنامه تاريخ فلسفه
ISSN 2008-9589
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن علمي تاريخ فلسفه
مدير مسئول: آيت الله سيد محمد خامنه‌اي
سردبير: دكتر حسين كلباسي اشتري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 32 »

20. مجله تأملات فلسفي
ISSN 3525-8222
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه زنجان
مدير مسئول، سردبير: دكتر سحر كاوندي
محل انتشار: زنجان ساير مشخصات» عناوين شماره 19 + متن »
21. نشريه جاويدان خرد
ISSN 2251-8932
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران با همكاري انجمن حكمت و فلسفه ايران
مدير مسئول: دكتر عبدالحسين خسروپناه
سردبير: دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهاردهم شماره 32 + متن »

22. نشريه جستارهاي فلسفه دين
ISSN 0778-2383
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن فلسفه دين ايران
مدير مسئول، سردبير: حميدرضا آيت الهي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 1 »

23. نشريه جستارهايي در فلسفه و كلام
ISSN 2008-9112
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر سيدمرتضي حسيني شاهرودي
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 98 + متن »
»» اين مجله تا قبل از شماره 81 با نام مطالعات اسلامي منتشر شده است.

24. نشريه حكمت سينوي (مشكوه النور)
ISSN 2538-5275
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه امام صادق (ع) پرديس خواهران
مدير مسئول: دكتر سعيده سادات شهيدي
سردبير: آيت الله سيد حسن سعادت مصطفوي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 58 + متن » اشتراک»
»» اين نشريه تا شماره 38 با نام مشكوه النور منتشر شده است.

25. نشريه حكمت صدرايي
ISSN 2322-1992
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه پيام نور
مدير مسئول: دكتر عليرضا پارسا
سردبير: دكتر سيدعلي علم الهدي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

26. فصلنامه حكمت معاصر
ISSN 2383-0689
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
سردبير: طاهره كمالي زاده
ساير مشخصات» عناوين شماره 25 + متن »

27. فصلنامه حكمت و فلسفه
ISSN 1735-3238
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: علي اصغر مصلح فسايي
سردبير: فرشته نباتي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهاردهم شماره 1 + متن »

28. فصلنامه خردنامه صدرا
ISSN 1560-0874
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: بنياد حكمت اسلامي صدرا
مدير مسئول، سردبير: آيت الله سيدمحمد خامنه‌اي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 91 »

29. دو فصلنامه شناخت
ISSN 2008-7322
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتي
مدير مسئول: مريم قاضي
سردبير: دكتر نصرالله حكمت
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 69 + متن »
»» اين مجله تا شماره 58 با نام پژوهشنامه ادبيات و علوم انساني منتشر شده است.

30. نشريه غرب شناسي بنيادي
ISSN 2383-0581
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: مهدي بنايي جهرمي
سردبير: حسين كلباسي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 1 + متن »

31. مجله فلسفه و كلام اسلامي
ISSN 2008-9422
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر مجيد معارف
سردبير: دكتر عبدالرسول كشفي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجاه و يكم شماره 1 + متن »

32. دو فصلنامه فلسفه
ISSN 2008-1553
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر ابوالحسن امين مقدسي
سردبير: دكتر حسين غفاري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهل و پنجم شماره 1 + متن »

33. فصلنامه فلسفه دين
ISSN 2008-7063
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پرديس فارابي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر سيدمحمود ميرخليلي
سردبير: دكتر محمد محمدرضايي
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين سال پانزدهم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا سال 87 با عنوان انديشه هاي فلسفي منتشر شده است.

34. مجله فلسفه علم
ISSN 2383-0722
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول، سردبير: غلامحسين مقدم حيدري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

35. فصلنامه قبسات
ISSN 1029-4538
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
مدير مسئول: علي اكبر رشاد
سردبير: محمد محمدرضايي
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 87 + متن » اشتراک»

36. نشريه متافيزيك
ISSN 2008-8086
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر علي كرباسي زاده
سردبير: دكتر غلامحسين توكلي
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 25 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

37. فصلنامه مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي
ISSN 2322-5246
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
مدير مسئول: حجت الاسلام و المسلمين دكتر حبيب محمدنژاد
سردبير: حجت الاسلام و المسلمين دكتر عبدالحسين خسروپناه
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 74 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

38. ماهنامه معرفت
ISSN 1023-6015
ماهنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
مدير مسئول: سيد احمد رهنمايي
سردبير: ابوالفضل ساجدي
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 246 + متن » اشتراک»

39. نشريه معرفت كلامي
ISSN 2008-8876
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس سره
مدير مسئول: محمود فتحعلي
سردبير: ابوالفضل ساجدي
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 19 + متن » اشتراک»

40. فصلنامه معرفت فلسفي
ISSN 1735-4545
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
مدير مسئول: علي مصباح
سردبير: محمد فنايي اشكوري
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 58 + متن » اشتراک»
41. نشريه منطق پژوهي
ISSN 2383-0662
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: غلامحسين مقدم حيدري
سردبير: غلامرضا ذكياني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 1 »

42. نشريه هستي و شناخت (نامه مفيد) فارسي، انگليسي
ISSN 1027-9938
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه مفيد قم
مدير مسئول: سيدمسعود موسوي كريمي
سردبير: سيدضيا موحد
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 1 + متن » اشتراک»

 

مطب پیشنهادی :
نرم افزار میپل و سفارش شبیه سازی با نرم افزار میپل

ایزی تز مرکز مشاوره انجام رساله دکتری و پایان نامه دکتری در ایران | برندی برتر در زمینه خدمات پایان نامه

انجام پایان نامه ارشد : 09199631325

انجام پایان نامه دکتری : 09199631325

اکسپت مقاله علمی پژوهشی : 09353132500

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید