مجلات علمی و پژوهشی رشته کتابداری | فهرست مجلات علمی و ترویجی کتابداری

مجلات علمی و پژوهشی رشته کتابداری | فهرست مجلات علمی و ترویجی کتابداری

مجلات علمی و پژوهشی رشته کتابداری | فهرست مجلات علمی و ترویجی کتابداری

مجلات علمی و پژوهشی رشته کتابداری| فهرست مجلات علمی و ترویجی کتابداری

لیست مجلات علمی رشته کتابداری وزارت علوم، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته کتابداری، مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی رشته کتابداری، فهرست مجلات و نشریات علمی و ترویجی کتابداری، راهنمایی پذیرش اکسپت فوری و تضمینی مقاله علمی و پژوهشی کتابداری، پذیرش مقاله علمی و ترویجی کتابداری و اطلاع رسانی از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

 1. دو فصلنامه آينه ميراث
ISSN 1561-9400
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مركز پژوهشي ميراث مكتوب
مدير مسئول: اكبر ايراني
سردبير: مجدالدين كيواني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 61 + متن » اشتراک»

2. مجله بين المللي علوم اطلاع رساني و مديريت اطلاعات انگليسي
International Journal Of Information Science And Management
ISSN 2008-8310
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري
مدير مسئول: دكتر محمد رضا قانع
سردبير: دكتر جعفر مهراد
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال شانزدهم شماره 2 + متن »

3. پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات
ISSN 2251-8223
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران
مدير مسئول: دكتر سيروس عليدوستي
سردبير: دكتر سيد رحمت الله فتاحي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 93 + متن »
»» اين نشريه تا پاييز 1384 با نام (علوم اطلاع رساني) منتشر شده است.

4. نشريه پژوهش هاي نظري و كاربردي در علم اطلاعات و دانش شناسي
ISSN 2251-6344
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر سيد رحمت الله فتاحي
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه تا سال 95 با نام پژوهش نامه كتابداري و اطلاع رساني منتشر شده است .

5. پژوهشنامه علم‌ سنجي فارسي – انگليسي
ISSN 2423-3773
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شاهد
مدير مسئول: حمزه علي نورمحمدي
سردبير: عبدالرضا نوروزي چاكلي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 5 + متن »

6. فصلنامه تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي(پيام كتابخانه سابق)
ISSN 1027-7838
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور
مدير مسئول: دكتر عليرضا مختار‌پور
سردبير: دكتر غلامرضا فدايي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 93 »

7. فصلنامه تحقيقات كتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي
ISSN 1338-1026
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران
مدير مسئول: علي اصغر پورعزت
سردبير: دكتر فاطمه فهيم نيا
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 78 + متن »

8. مجله ترويج علم
ISSN 2251-9033
دوفصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن ترويج علم ايران
مدير مسئول: اكرم قديمي
سردبير: رضا منصوري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 11 + متن »

9. مجله تعامل انسان و اطلاعات
ISSN 2423-7418
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول: حميد رضا جمالي مهموئي
سردبير: نصرت رياحي نيا
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 4 + متن »

10. فصلنامه رهيافت
ISSN 1027-2690
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات سياست علمي كشور
مدير مسئول: دكتر محمد ابويي اردكان
سردبير: سيد محمدامين قانعي راد
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 69 + متن »

11. فصلنامه سياست علم و فناوري فارسي – انگليسي
ISSN 2008-0840
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات سياست علمي كشور (با همكاري انجمن علمي مديريت فناوري ايران)
مدير مسئول: دكتر محمد ابويي اردكان
سردبير: دكتر سيد سپهر قاضي نوري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 38 + متن »

12. فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني
ISSN 1680-9637
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي
مدير مسئول: دكتر سيدعلي اردلان جوان
سردبير: دكتر سعيد رضايي شريف آبادي
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 82 + متن »

13. فصلنامه گنجينه اسناد فارسي – انگليسي
ISSN 1023-3652
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران – پژوهشكده اسناد
مدير مسئول: دكتر غلامرضا عزيزي
سردبير: دكتر سعيد رضايي شريف آبادي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 109 + متن »

14. نشريه مديريت اطلاعات
ISSN 1735-8418
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران
مدير مسئول: دكتر فرهاد شيراني
سردبير: دكتر محمد ابويي اردكان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 7 + متن »
»» اين نشريه از سال 94 رتبه علمي پژوهشي دريافت كرده است.

15. فصلنامه مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات
ISSN 0503-2252
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران – پژوهشكده اسناد
مدير مسئول: دكتر فريبرز خسروي
سردبير: دكتر نرگس نشاط
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال بيست و نهم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا تابستان 90 با نام فصلنامه كتاب منتشر شده است.

16. مجله مطالعات كتابداري و علم اطلاعات (علوم تربيتي و روانشناسي)
ISSN 2008-5222
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدير مسئول: دكتر فريده عصاره
سردبير: دكتر عبدالحسين فرج پهلو
محل انتشار: اهواز ساير مشخصات» عناوين سال بيست و چهارم شماره 3 + متن »
»» اين مجله يكي از مجلات تخصصي تفكيك شده از مجله علوم تربيتي و روانشناسي است و از سال 90 بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

 

مطب پیشنهادی :
ویزای تحصیلی اسلوونی و شرایط ویزای تحصیلی اسلوونی

ایزی تز مرکز مشاوره انجام رساله دکتری و پایان نامه دکتری در ایران | برندی برتر در زمینه خدمات پایان نامه

انجام پایان نامه ارشد : 09199631325

انجام پایان نامه دکتری : 09199631325

اکسپت مقاله علمی پژوهشی : 09353132500

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید