نحوه نگارش مقاله علمی پژوهشی | سرفصل های ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ پژوهشی

نحوه نگارش مقاله علمی پژوهشی | سرفصل های ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ پژوهشی

نحوه نگارش مقاله علمی پژوهشی

نحوه نگارش مقاله علمی پژوهشی | سرفصل های ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ پژوهشی :

تحقیقی که یک محقق انجام می  دهد از اهمیت زیادی برخوردار است و ممکن است تعداد زیادی از افراد آن را مطالعه کنند. روی این اصل مقاله ای که از کار محقق منتشر می شود باید به شکل قابل قبول و منطقی تنظیم و همه استانداردهای لازم در آن رعایت شود.به عبارت دیگر یه مقاله علمی ره آورد تجربه و تمرین در سازماندهی فکری است. به این معنی که نویسنده مقاله می آموزد تا نتایج پژوهش های خود را به شکل منظم طبقه بندی کند و به ساده ترین روش بیان نماید.

نحوه نگارش مقاله پژوهشی

سرفصل های ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ

اکثر مثالات پژوهشی از الگوی زیر پیروی می کنند.

عنوان ، چکیده یا خلاصه تحقیق ، مقدمه ، مواد و روشها، نتایج ، بحث و نتیجه گیری ، سپاس و منابع

عنوان :

موضوع چیست؟

پاسخگویی به سئوالات:

چرا کاری را به انجام رساندم، چه اهدافی داشتم، در جستجوی چه چیزی بودم؟

مواد:

از چه چیزهایی استفاده کردم و شما چگونه از آنها استفاده کنید؟

روشها:

چه کاری را و چگونه به انجام رساندم؟

نتایج:

چه اتفاقی افتاد، چه به دست آوردم؟

بحث و نتیجه گیری:

واقعه ای که رخ داد چه معنایی داشت؟ و  این طرح چه کاربرد هایی دارد؟

سپاس:

در نگارش متن به گفته چه کسانی استناد کرده ام؟

ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی

ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ امری تخصصی می باشد که در آن باید به بسیاری از این موارد از جایی مشاوره خواست .

 

ایزی تز برندی متفاوت با خدماتی متمایز در زمینه پایان نامه مشاوره پایان نامه دکتری و …

با همکاری آسان مقاله برند اول مشاوره مقاله در ایران

مشاوره پایان نامه : 09199631325

مشاوره مقاله : 09353132500

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید