برچسب: ارزش مقاله کنفرانسی

ارزش مقاله شما به چه عواملی بستگی دارد؟
ارزش مقاله شما به چه عواملی بستگی دارد؟

ارزش مقاله شما به چه عواملی بستگی دارد؟ ارزش مقاله شما به چه عواملی بستگی دارد؟ برای افزایش ارزش مقاله، برخورداری از تفکر انتقادی،مشارکت در دانش،خلاقیت و نوآوری، کاربرد پذیری نتایج ، و ارائه نتایج قابل ادامه از جمله این ویژگی ها ونکاتی محسوب می شوند که مقاله و روحیات محقق باید دارا باشد که…

ادامه مطلب