برچسب: انتخاب موضوع مقاله isi

نکاتی برای انتخاب موضوع تحقیق
نکاتی برای انتخاب موضوع تحقیق

نکاتی برای انتخاب موضوع تحقیق نکاتی برای انتخاب موضوع تحقیق نخستین گام در امر نگارش جست و جو و انتخاب موضوع است. موضوع گزینی هم کاری آسان است و هم امری دشوار. این ویژگی دوگانه در گزینش موضوع نگارش سبب شده است که این مرحله را بسیار حساس بدانند. موضوع: موضوع باید مناسبت داشته باشد…

ادامه مطلب