برچسب: تعریف مقاله علمی

تعریف یک مقاله علمی ؟ | مقاله علمی چیست؟
تعریف یک مقاله علمی ؟ | مقاله علمی چیست؟

تعریف یک مقاله علمی ؟ | مقاله علمی چیست؟ تعریف یک مقاله علمی ؟ | مقاله علمی چیست؟ یک مقاله ی علمی گزارش نوشته شده و انتشار یافته ای است که نتایج تحقیقات اصلی جدید در آن حوزه تخصصی را تشریح می نماید. در این تعریف یک مقاله علمی باید شرایطی هم داشته باشد بدین…

ادامه مطلب