برچسب: تقدیر از مقاله برتر

نوشتن سپاسگزاری و تقدیر و تشکر در یک مقاله
نوشتن سپاسگزاری و تقدیر و تشکر در یک مقاله

نوشتن سپاسگزاری و تقدیر و تشکر در یک مقاله   اجزای بخش سپاسگزاری و تقدیر و تشکر acknowledgement در یک مقاله isi و علمی و پژوهشی   نوشتن سپاسگزاری و تقدیر و تشکر در یک مقاله : متن اصلی یک مقاله معمولاً توسط دو بخش اضافی یعنی بخش های «سپاسگزاری» و «منابع » (مراجع یا…

ادامه مطلب