برچسب: در صورتی میشود در انجام پروپوزال به موفقیت رسید که موضوعات زیر مشخص شود.