برچسب: Paraphrase

پارافریز کردن چیست - پارافریز کردن چیست | جلوگیری از سرقت ادبی
پارافریز کردن چیست | جلوگیری از سرقت ادبی

پارافریز کردن چیست | جلوگیری از سرقت ادبی   پارافریز کردن : محققین برای جلوگیری و پرهیز از قرارگرفتن در دام سرقت ادبی و علمی مقالات خود، می توانند به موارد زیر رجوع کنند که این موارد برای جلوگیری از پلاجیاریزم plagiarism حیاتی است:   پژوهشگران باید با روش های درست و صحیح منبع نویسی…

ادامه مطلب