تحلیل آماری و شبیه سازی | تحلیل آماری داده های پژوهش شما

تحلیل آماری و شبیه سازی | تحلیل آماری داده های پژوهش شما

تحلیل آماری و شبیه سازی | تحلیل آماری داده های پژوهش شما

تحلیل آماری و شبیه سازی | تحلیل آماری داده های پژوهش شما :

 تحلیل آماری داده های پژوهش شما

واحد تحلیل آماری موسسه ایزی تز متشکل از کارشناسان و اساتید مجرب و متخصص در مباحث آماری و نرم افزارهای آماری می باشد. این واحد با در اختیار داشتن قوی ترین تیم آماری در سطح کشور، سعی دارد با ارائه خدماتی با کیفیت، در وقت و هزینه شما صرفه جویی کند. پروژه های متنوع ملی و منطقه ای انجام شده توسط این تیم، گواه توانمندی و تسلط متخصصان و رضایت مشتریان می باشد. هدف اصلی این واحد، آموزش، مشاوره و تحلیل آماری تحقیقات علمی پژوهشگران محترم، پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی در سطح عالی و در جهت تحقق به رسالت اصلی خویش یعنی تقویت بنیه علمی کشور می باشد.

برخی از خدمات واحد تحلیل آماری موسسه ایزی تز به شرح زیر است:

1-مشاوره آماری تخصصی در زمینه طرح های پژوهشی ، پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی
2-برگزاری دوره ها و کلاس های آموزش آمار و نرم افزارهای تحلیل آماری
3-انجام انواع مختلف پروژه های آماری و تحلیل پایان نامه ها شامل :

تحلیل مسیر، تحلیل عاملی، تعیین حجم نمونه و اجرای روش های مختلف نمونه گیری، تحلیل مولفه های اصلی، رسم انواع نمودارهای آماری، محاسبه ی آماره های توصیفی، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه، رسم جداول فراوانی و انجام محاسبات مربوطه، برازش مدل های رگرسیونی مناسب و تفسیر خروجی ها، آزمون نرمال بودن به همراه رسم نمودار، تحلیل رگرسیون، آزمون­های همبستگی(کندال، پیرسون،‌ اسپیرمن، همبستگی جزئی، کانونی و …)، آزمون های مقایسه میانگین ها(جداول آنوا یا آزمون f، آزمون t یک نمونه ای،‌ آزمون t نمونه های مستقل، آزمون t نمونه های جفت شده)، انجام انواع آزمون های ناپارامتری(کی دو، دوجمله ای، کلموگروف اسمیرنوف، من ویتنی، کراسکال والیس، کندال، ککران، فریدمن، علامت یا نشانه، مک نمار)، ضریب همبستگی کانونی، AHP ،QFD ،DEA، تحلیل سلسله مراتبی، معادلات ساختاری، تحلیل تشخیصی، تحلیل ممیزی، تحلیل خوشه ای و…

مطب پیشنهادی :
کرونا و پایان نامه و مشکلات آن در ایران

با استفاده از نرم افزارهای

Spss ،Minitab، Splus ، Lisrel، Amos،Topsis ، Eviews ، Statistica ،SmartPLS، VisualPLS، GraphPLS

ایزی تز برندی متفاوت با خدماتی متمایز در زمینه مشاوره انجام پایان نامه دکترا و مشاوره انجام رساله دکترا و …

با همکاری آسان مقاله برند اول مشاوره مقاله در ایران

مشاوره پایان نامه دکتری : 09199631325

مشاوره مقاله دکتری: 09353132500

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید

error: checked