رفرنس دهی ونکوور | رفرنس دهی به سبک Vancouver

رفرنس دهی به سبک ونکوور | رفرنس دهی به سبک Vancouver

رفرنس دهی به سبک ونکوور(Vancouver)

رفرنس دهی به سبک ونکوور(Vancouver)

سیستم رفرنس دهی ونکوور (Vancouver) سیستمی است که توسط کمیته بین المللی سردبیران مجلات پزشکی معرفی و توسعه داده شده است. این کمیته ابتدا به گروه ونکوور معروف بود که بعدا به نام  جدید (International Committee of Medical Journal Editors: ICMJE) تغییر نام داده و علاوه بر ارائه راهکار و استانداردهای مرتبط با شیوه رفرنس دهی موسوم به ونکوور اقدام به ارائه راهکار و استانداردهای اخلاق پژوهش و انتشار هم کرده است.

لازم به توضیح است که هرگاه در زمان تنظیم مقاله برای ارسال به یک مجله از شما خواسته شده باشد تا براساس استانداردهای Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals اقدام نمایید منظور همین شیوه رفرنس دهی ونکور می باشد. این استاندارد بعدا توسط کتابخانه ملی پزشکی آمریکا یا NLM جهت استفاده در دیتابیس پابمد PubMed مورد اصلاحاتی نیز قرار گرفته است.

عموما پژوهشگران ما با شیوه های صحیح رفرنس دهی به مطالب علمی درمجلات آکادمیک آشنا نیستتند یا اطلاعات ناقصی دارند, و از آنجایی که سیستم ونکور یکی از شیوه های رایج در مجلات آکادمیک و بویژه مجلات مرتبط با علوم پزشکی و بهداشت است, دراین مطلب به تشریح ساده  کاربردهای این سیستم رفرنس دهی به همراه ذکر مثال خواهم پرداخت.

شیوه های ارجاع درون متنی ومنبع نویسی براساس فرمت Vancouver

اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮه وﻧﮑﻮور:

پدیدآورنده هر اثرعلمی، نوشتار خود را بر دو ستون استوار می دارد؛ یا بر پایه اندیشه های و یافته های خود سخن می گوید و یا از گفته ها و نوشته  های دیگران بهره می برد هیچ پژوهشی از یافته های عینی و نظری دیگران بی نیاز نیست و دراین زمینه آنچه در وهله اول اهمیت دارد میزان اعتبار و سندیت و نیز نحوه ارجاع به منابع مختلف است. اخلاق علمی حکم می کند که استفاده ازکلام و نوشتار دیگران با اشاره به منبع آنها باشد.

ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻣﺘﻮﻥ، ﻛﺎﺭﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ و در واقع یکی از مهمترین بخش های هر مقاله رفرنس دهی و منابع می باشد.ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭی ﻭ ﺍﺗﻼﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﻭﻗﺖ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻣﺴﻴر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ رﻓﺮﻧﺲ نوﻳﺴﻲ با توجه به رشته تخصصی دانشگاهی، سلیقه ناشران و نویسندگان، ونیازهای یک اثر خاص متنوع است، وﺩرﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﻜﺎﻥﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .ﺩرﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻭﻧﻜﻮر ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 

اصول مربوط به شیوه رفرنس ونکوو

  • فهرست منابع، بایدحاوی مشخصات منابعی باشد که در تهیه نوشته خود مورد استفاده قرارداده اید، مثل کتاب، مقاله چاپ شده در یک مجله، جزوه آموزشی وحتی مطلبی در محیط وب(اینترنت).
  • این مشخصات باید به صورتی نوشته شوند که خوانندگان متن شما بتوانند به سهولت منبع مورد نظر را یافته و به اصل آن رجوع نمایند.
  • فهرست منابع تهیه شده را باید در پایان متن خود قرار دهید.
  • ترتیب نوشتن منابع در این فهرست، به ترتیب استفاده یا ظهور آنها در متن وبا استفاده از اعداد در داخل پرانتز مشخص می شود به عبارتی دیگر به هر منبع مورداستفاده یک عدد اختصاص می یابد. رفرنس هایی که در زیرنویس شکل ها یا جدول آورده می شوند باید براساس ترتیب اولین شماره ای که در متن به آن جدول یا شکل اشاره شده،شماره گذاری شوند.
  • وقتی که به هر منبع ،عددی اختصاص می دهید، هر بارکه در متن مجددا می خواهید به آن منبع استناد کنید، باید همان عددرا درج نمایید.
  • به عنوان یک قاعده کلی،این اعدادبعدازنقطه وکاما در آخر هر جمله و داخل پرانتز قرارمی گیرند.
  • وقتی دربخشی ازمتن به چند منبع(که شماره های آنهامتوالی وپشت سر هم است)استناد می کنید،از خط فاصله(-)برای توالی اولین عددوآخرین عدد استفاده کنید .مثل(۸-۳)
  • وقتی دربخشی از متن،به چند منبع(که شماره های آنها پشت سرهم نیست)می خواهیداستناد کنید،بین هرشماره با شماره بعدی،یک علامت ویرگول وبدون فاصله قرار دهید.مثل:(۲،۶،۸،۹)یا چنان چه از رفرنس های متوالی وغیر متوالی در انتهای متن استفاده می شود،شماره رفرنس منفرد ومحدوده سایررفرنس ها ذکرمی شود(۲،۱۰-۶)
  • علائم نقطه گذاری بسیارمهم هستند چون هریک دارای مفهمومی ازنظراستانداردهای بین المللی هستند.
  • درمدل رفرنس نویس ونکوورکه دراکثر ژورنال های پزشکی استفاده می شود،رفرنس درمتن به شکل بالانویس آورده می شود.شماره رفرنس ها دراین سیستم :قبل ازکاما(،)یا نقطه(.)یا قبل از کولون(,)وسمی کولون(؛)می آیند.
مطب پیشنهادی :
انجام مقاله کارشناسی ❤️09353132500❤️ انجام مقاله کارشناسی ارشد

چگونه مشخصات منابع مورد استفاده را درفهرست منابع درج کنیم:

کتاب انگلیسی: مشخصات کتاب به شکل زیر نوشته می شود:

نام خانوادگی نویسنده(فاصله)حرف یا حروف اول نام کوچک(نقطه)نام کتاب(نقطه)شماره ویرایش(نقطه)محل نشر(:)ناش(؛)سال انتشار(نقطه)

  لیست دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارت علوم

مثال:

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. Cengage Learning; 1997

نکته: منبع با بیش از شش نویسنده:

در متون فارسی کمتر منبعی می توان پیدا کرد که بیش از سه نویسنده داشته باشد، ولی در متون انگلیسی منابع بابیش از سه نویسنده (به ویژه در مقاله های علمی) به طور مکرر مشاهده می شود.اگر نویسندگان کتاب شش نفر یا کمتر از شش نفربودند،بایدنام همه آنان درج شود.در هنگام تایپ اسامی،بین هر اسم،یک ویرگولول وسپس یک فاصله قرار دهید.پس از تایپ آخرین اسم،به جای ویرگول نقطه بگذارید.

 ﺑﺮایﻫﻤﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن:

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ -ﺣﺮف اول ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ(ﮐﭙﯿﺘﺎل)ﻫرﯾﮏ ﺑﺎﮐﺎﻣﺎازدﯾﮕﺮیﺟﺪاﺷﻮد.ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب.ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر:ﻧﺎﺷر؛ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر.ﻣﺜﺎل:

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002

ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺑﯿﺶ شش از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :

ﺑﺮای ﺷﺶ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول :ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ – ﺣﺮف اول ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ )ﮐﭙﯿﺘﺎل(شش نفر اول را تایپ کرده وپس از درج یک فاصله عبارت”et al”را تایپ نماییدسپس یک نقطه ویک فاصله درج نمایید،عنوان کتاب.محل انتشار:ناشر؛سال انتشار.مثال:

اسامی افراد را به همان ترتیب درج آنها در کتاب تایپ شوند.

Halpten SD, Ubel PA, Caplan AL, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of

interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res 2002; 935 (1-2): 40-6

 

ممکن است به جای نویسنده،ویراستاریاسازمانی مسئول تهیه اثر باشد.ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ:  ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن .ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب .ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر :ﻧﺎﺷﺮ؛ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر.مثال:

Department of Agriculture, Food and Rural Development. Pedigree sheep breed improvement program: performance results for lamb’s summer 2000. Cavan (Ireland): Department

ofAgriculture, Food and Rural Development; 2000

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻢ ﺷﺨﺺ ﻭ ﻫﻢ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﻴﭻ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺫﻛﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺠﻠﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

مطب پیشنهادی :
مشاوره پذیرش و چاپ مقالات ISI و ISC را کدام موسسه بهتر انجام می دهد ؟

  

ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ وﯾﺮاﺳﺘﺎر :

ﺑﺮای ﻫﻤﻪ وﯾﺮاﺳﺘﺎران :ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  –  ﺣﺮف اول ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ (ﮐﭙﯿﺘﺎل ) ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﺎ از دﯾﮕﺮی ﺟﺪا ﺷﻮد.Editors . ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب .ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر :ﻧﺎﺷﺮ؛ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر .

ویراستار/گردآورنده به عنوان نویسنده

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone;1996

مشخصات بخشی یا فصلی ازکتابی که بوسیله یک یا چند نویسنده نوشته شده است:

نام خانوادگی نویسنده فصل(فاصله)حرف اول نام کوچک(نقطه)نام فصل(نقطه)((In(:)نام خانوادگی نویسنده یا ویراستار کتاب(فاصله)حرف اول نام کوچک(نقطه)نام کتاب(نقطه)شماره ویرایش(نقطه)محل نشر(:)ناشر(؛)سال انتشار(نقطه)صفحه اول(خط تیره)صفحه آخر(نقطه)

اولین حرف نام نویسنده ،ویراستار،عنوانوهمچنین کلمات ونامهای خاص را با حروف بزرگ تایپ کنید.

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In:  Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGrawHill; 2002. p. 93-113.

 نکات:

اولین حرف نام نویسنده ،ویراستار،عنوان وهمچنین کلمات ونامهای خاص راباحروف بزرگ تایپ کنید.

اسم ناشر را بطور کامل و خوانا بنویسید.

برای شماره صفحه نخست حرف p(نقطه)را تایپ کرده و سپس شماره منبع مورد استفاده را بنویسید.

زمانی که از صفحات مختلف یک منبع استفاده میشه و شماره صفحات هم پشت سر هم و متوالی نیست،مشابه مثال عمل کنید:p.134-5

ﺩﺭ ﻣﺠﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪﻱ ﺟﻠﺪﻫﺎﻱ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻣﻲﺗوﺍﻥ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺷﻤﺎرﻩ issue ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻧﻤﻮﺩ. اکثر مجلات ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭼﺎپ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. مثال:

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV – infected patients. N Engl J Med 2002; 284-7

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﺠﻠﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ issue ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﻧﻮﻉ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺫﻛﺮ ﻧﻤﻮﺩ ﻣﺜﻼً :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﻣﺠﻠﻪ ﺫﻛﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

چنان چه ترجمه یک کتاب به عنوان رفرنس معرفی شود:

ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻭ ﺍﺳﻢ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺍﺻﻠﻲ، ﻧﺎﻡ ﻛﺘﺎﺏ، ﺗﺮﺟﻤﻪ، ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻳﺎ ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ، ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻧﺎﺷﺮ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺁﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

  مثل:بیشارا،سمیر،ارتودنسی بیشارا.ترجمه سیدحمید راجعی،علی طیبی.تهران:انتشارات شایان نمودار،۱۳۸۱

ﻻﻧﮕﻤﻦ، ﺟﺎن. روﯾﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻻﻧﮕﻤﻦ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻮرش ﻋﻈﯿﻤﯽ، ﻣﻬﺪی ﺻﺮاﻓﯽ. ﺗﻬﺮان: اﻧﺪﯾﺸﻪ .۱۳۷۹ روﺷن

در صورتی که مولف آن بیشتر از یک نفر باشد تفاوت چندانی با رفرنس دهی کتاب تألیف ندارد فقط مترجم را می آوریم . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ:

ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ، ﺳﭙﺲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﻴﻮﻣﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻛﻠﻤﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺁﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .

  شیوه‌ رفرنس دهی MLA

 ﻣﺜﺎﻝ :ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﭼﻬﺎﺭﻡ، ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ .« ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ MTAD ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷﻲ ﺍﺩﻫﺰﻳﻮﻫﺎﻱ ﺳﻠﻒ ﺍچ ﺑﻪ ﻋﺎﺝ».  ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ،ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ۱۳۸۴٫

گعلی پور،محمد جعفر.”سیرتکامل طبیعی وغیرطبیعی مشتقات قوس اول برونشیال درجنین.”پایان نامه دکترای تخصصی،دانشگاه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،۱۳۷۴٫

رﻓﺮﻧﺲ دﻫﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺳﺒﮏ  وﻧﮑﻮور:

ﻣﻘﺎﻟﻪ:  ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه(ﻓﺎﺻﻠﻪ) ﺣﺮف اول ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ(نقطه) ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ (ﻧﻘﻄﻪ) ﻧﺎم ﻣﺠﻠﻪ (ﻓﺎﺻﻠﻪ) ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر (ﻓﺎﺻﻠﻪ) (ﻣﺎه); ﺟﻠﺪ ﯾﺎ دوره اﻧﺘﺸﺎر (ﺷﻤﺎره : ) ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت

مطب پیشنهادی :
پژوهش موضوعی | پژوهش موضوعی چیست ؟

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease.Ann Intern Med 1996 Jun1;124(11):980-3

منابع الکترونیکی:عبارت از :نرم افزارSuftware؛صفحات وب ؛مجلات الکترونیکی Electronic Book؛و پایگاه های اطلاعاتی.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه.ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ(ﻣﺪرک):ﻋﻨﻮان وب ﺳﺎﯾﺖ: درج ﻋﺒﺎرت Available: ﺳﭙﺲ ﻧﺸﺎﻧﯽ at:” اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ:ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻔﺤﻪ’

KilmartinM. Women in GP: a strategy for women GPs. 2003. RACGP Online. Available at: URL:http://www.racgp.org.au/. Accessed Jul 30, 2003.

منابع الکترونیکی ثابت نیستند.یعنی ماهیت اطلاعات در انترنت متغییر بوده وممکن است هر لحظه نشانی یک سایت تغییر کند ویا هرروز اطلاعات جدیدی وارد صفحات سایتها شود. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﻳﻚ website ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﭼﺎﭘﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ، ﺁﺩﺭﺱ ﺳﺎﻳﺖﻣﻮﺭﺩ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺻﻔﺤﻪ  /ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ  /ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴز ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻧﺎﻡ ﻓﺎﻳﻞ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ شماره version ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺁﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ شود.

 اﮔﺮ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺪارد،  اﺑﺘﺪا ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ را درج :

High blood pressure in pregnancy. 2001. Available at: http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/hb p_preg.htm Accessed Oct 21, 2002

مقاله نشریه های الکترونیکی:

اطلاعات نویسنده.  سال انتشار. عنوان مقاله. عنوان مجلۀ علمی دوره،} ش. برای فارسی و no. برای انگلیسی{نشانی الکترونیکی مقاله (دسترسی در تاریخ).

ﻣﻘﺎﻟﻪ از  اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:

 ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن :ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  –  ﺣﺮف اول ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ(ﮐﭙﯿﺘﺎل)ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﺎ از دﯾﮕﺮی ﺟﺪا ﺷﻮد. ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ . ﻋﻨﻮان  اﺧﺘﺼﺎری ﻣﺠﻠﻪ[اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ].  روز و ﻣﺎه و ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر [روز ﻣﺎه و ﺳﺎل اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ] ؛دوره (ﺟﻠﺪ): ﺷﻤﺎره صفحات Available from: URL

  Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102 (6):966 – 969. Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

نکته: فراموش نکنید از کاما برای جدا کردن قسمت های مختلف منبع (نام نویسنده، سال انتشار، صفحه) استفاده نمایید.

 

کلام آخر: گفتیم که پراکنده نویسی در زمینه ارجاع به منابع و بهره گیری از شیوه های مختلف رفرنس نویسی،یکی ازمشکلات اساسی پژوهش است.ما در این مقاله ،شیوه نامه ونکوور را به صورت اجمالی معرفی کردیم . امید است پژوهش گران ارجمند با دقت نظر بر این شیوه نامه بنگرند.

 

 

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید