لیست ژورنال های نامعتبر و نشریات جعلی خارجی

لیست ژورنال های نامعتبر و نشریات جعلی خارجی

لیست ژورنال های نامعتبر و نشریات جعلی خارجی

لیست ژورنال های نامعتبر و نشریات جعلی خارجی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هر سال لیست ژورنال های نا معتبر را اعلام می کند. (دانلود آخرین لیست نشریات نامعتبر خارجی مهر ماه 99– فایل اکسل کم حجم) آخرین نسخه لیست سیاه ژورنال های ISI در مهر ماه 99 منتشر شده است. وزارت علوم در این نسخه نهایی علاوه بر معرفی نشریات نامعتبر چند مجله جعلی نیز معرفی کرده است که در پست های بعدی لیست آنها جهت اطلاع عموم در سایت قرار خواهد گرفت. چاپ مقاله در این ژورنال ها شامل هیچ امتیازی در مصاحبه یا ارتقاء اعضاء هیات علمی دانشگاه ها نبوده و شاید مورد نکوهش نیز باشد. بنابراین از دانشجویان و اصحاب علم انتظار می رود تا ژورنال های مدنظر خود را مورد بررسی قرار دهند و مقالات خود را در ژورنال های چاپ کنند که در  لیست زیر حضور ندارند. تیم مقالات موسسه ایزی تز، به طور مداوم به بررسی اعتبار مجلات پرداخته و تمام تلاش خود را می کند تا مقالات مشتریان عزیز را صرفا در ژورنال های معتبر به چاپ برساند. اگر در مورد اعتبار مجله ای تردید دارید از بخش نظرات عنوان، ISSN  و سایت مجله را به ما ارسال کنید تا مورد بررسی قرار گرفته و به شما اطلاع رسانی شود.

لیست زیر شامل ژورنال های لیست سیاه نسخه تیر 99 می باشد.

 جهت دریافت لیست نشریات نامعتبر و نشریات جعلی خارجی به طور مستقیم از دبیرخانه کمسیون نشریات علمی کشور کلیک کنید.

ISSN
١ Academic Journal of Cancer Research (AJCR) ۱۹۹۵-۸۹۴۳

Scopus

٢ Academic Journal of Entomology ۱۹۹۵-۸۹۹۴

WoS

٣ Academic Journal of Plant Sciences ۱۹۹۵-۸۹۸۶ Anthropology Abstracts, Index Copernicus
۴ ACTA Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca ۰۰۰۱-۵۴۱۵

WoS, Scopus

۵ ACTA Crystallographica Section E-Structure Reports Online ۱۶۰۰-۵۳۶۸ JCR, WoS, Scopus
۶ ACTA Petrologica Sinica ۱۰۰۰-۰۵۶۹

WoS, Scopus

٧ Acta Parasitologica Globalis ۲۰۷۹-۲۱۶۶ Index Copernicus
٨ Advanced Crop Science ۲۳۲۲-۴۲۸۲

_

٩ Advanced Studies In Theoretical Physics ۱۳۱۳-۱۳۱۱

Scopus

١٠ Advances in Biological Research ۱۹۹۲-۰۰۶۷ Pub-Med, Chemical Abstracts Service (CAS)
١١ Advances in Dynamical Systems and Applications [ADSA] ۰۹۷۳-۵۳۲۱ MathSciNet, Zentralblatt MATH
١٢ Advances in Theoretical and Applied Mathematics [ATAM] ۰۹۷۳-۴۵۵۴ MathSciNet, Zentralblatt MATH
١٣ African Journal of Basic & Applied Sciences ۲۰۷۹-۲۰۳۴ Index Copernicus
١۴ African Journal of Microbiology Research ۱۹۹۶-۰۸۰۸ JCR, WoS, Scopus
١۵ African Journal of Pharmacy and Pharmacology ۱۹۹۶-۰۸۱۶ JCR, WoS, Scopus
١۶ Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika ۰۱۳۹-۵۷۰X

WoS, Scopus

١٧ American Journal of Agricultural and Biological Sciences ۱۵۵۷-۴۹۸۹

Scopus

١٨ American Journal of Animal and Veterinary Sciences ۱۵۵۷-۴۵۵۵

Scopus

١٩ American Journal of Applied Sciences ۱۵۴۶-۹۲۳۹

Scopus

٢٠ American Journal of Biochemistry and Biotechnology ۱۵۵۳-۳۴۶۸

Scopus

٢١ American Journal of Biochemistry and Molecular Biology ۲۱۵۰-۴۲۱۰ Scopus, Chemical Abstracts Services (CAS), EMBASE
٢٢ American Journal of Drug Discovery and Development ۲۱۵۰-۴۲۷X Scopus, Chemical Abstracts Services (CAS), EMBASE
٢٣ American Journal of Environmental Sciences ۱۵۵۳-۳۴۵X

Scopus

٢۴ American Journal of Food Technology ۱۵۵۷-۴۵۷۱

Scopus

٢۵ American Journal of Infectious Diseases ۱۵۵۳-۶۲۰۳ Scopus, Genamics
٢۶ American Journal of Immunology ۱۵۵۳-۶۱۹X

Scopus

٢٧ American Journal of Pharmacology and Toxicology ۱۵۵۷-۴۹۶۲

Scopus

٢٨ American Journal of Plant Physiology ۱۵۵۷-۴۵۳۹

Scopus

٢٩ Anatomical Sciences Education ۱۹۳۵-۹۷۷۲

WoS, Scopus

٣٠ Applied Mathematical Sciences (AMS) ۱۳۱۲-۸۸۵x

Scopus

٣١ American Medical Journal ۱۹۴۹-۰۰۷۰ Chemical Abstract Services (CAS)
٣٢ American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences ۱۸۱۸-۶۷۶۹ Zoological Record
٣٣ American-Eurasian Journal of Toxicological Sciences ۲۰۷۹-۲۰۵۰ Zoological Record, Index Copernicus
٣۴ Annals of Biologycal Research ۰۹۷۶-۱۲۳۳ Zoological Record
٣۵ Archives Des Science ۱۶۶۱-۴۶۴x

WoS, Scopus

٣۶ Archivos De Bronconeumologia ۰۳۰۰-۲۸۹۶

WoS, Scopus

٣٧ Ariel ۰۰۰۴-۱۳۴۳

Scopus

٣٨ Asian Case Research Journal ۰۲۱۸-۹۲۷۵ JCR, WoS, Scopus
٣٩ Asian Journal of Agricultural Research ۱۸۱۹-۱۸۹۴

Scopus

۴٠ Asian Journal of Algebra ۱۹۹۴-۵۴۰x Zentralblatt MATH
۴١ Asian Journal of Animal and Veterinary Advances ۱۶۸۳-۹۹۱۹ JCR, WoS, Scopus
۴٢ Asian Journal of Animal Sciences ۱۸۱۹-۱۸۷۸

Scopus

۴٣ Asian Journal of Applied Sciences ۱۹۹۶-۳۳۴۳

Scopus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG), Chemical Abstracts Services (CAS)

۴۴ Asian Journal of Biochemistry ۱۸۱۵-۹۹۲۳

Scopus

۴۵ Asian Journal of Biotechnology ۱۹۹۶-۰۷۰۰ Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG), Chemical Abstracts Services (CAS)
۴۶ Asian Journal of Cell Biology ۱۸۱۴-۰۰۶۸

Scopus

۴٧ Asian Journal of Chemistry ۰۹۷۰-۷۰۷۷ JCR, WoS, Scopus
۴٨ Asian Journal of Clinical Nutrition ۱۹۹۲-۱۴۷۰

Scopus

۴٩ Asian Journal of Crop Science ۱۹۹۴-۷۸۷۹

Scopus

۵٠ Asian Journal of Earth Sciences ۱۸۱۹-۱۸۸۶

Scopus

۵١ Asian Journal of Epidemiology ۱۹۹۲-۱۴۶۲

Scopus

۵٢ Asian Journal of Plant Pathology ۱۸۱۹-۱۵۴۱

Scopus

۵٣ Asian Journal of Plant Sciences ۱۶۸۲-۳۹۷۴

Scopus

۵۴ Asian Journal of Poultry Science ۱۸۱۹-۳۶۰۹

Scopus

۵۵ Asian Journal of Scientific Research ۱۹۹۲-۱۴۵۴

Scopus

۵۶ Asian-Australasian Journal of Animal Sciences ۱۰۱۱-۲۳۶۷ JCR, WoS, Scopus
۵٧ Australian Journal of Basic and Applied Sciences ۱۹۹۱-۸۱۷۸

Scopus

۵٨ Balkan Journal of Geometry and Its Applications ۱۲۲۴-۲۷۸۰

WoS, Scopus

۵٩ Bioinorganic Chemistry and Applications ۱۵۶۵-۳۶۳۳ JCR, WoS, Scopus
۶٠ Biotechnology ۱۶۸۲-۲۹۶x

Scopus

۶١ Cell Transplantation ۰۹۶۳-۶۸۹۷

WoS, Scopus

۶٢ Collection Building ۰۱۶۰-۴۹۵۳

Scopus

۶٣ Corrosion Reviews ۰۳۳۴-۶۰۰۵

Scopus

۶۴ Croatica Chemica ACTA ۰۰۱۱-۱۶۴۳ JCR, WoS, Scopus
۶۵ Current Research in Tuberculosis ۱۸۱۹-۳۳۶۶

Scopus

۶۶ Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures ۱۸۴۲-۳۵۸۲ JCR, WoS, Scopus
۶٧ Drewno ۱۶۴۴-۳۹۸۵ JCR, WoS, Scopus
۶٨ Energy Exploration & Exploitation ۰۱۴۴-۵۹۸۷

WoS, Scopus

۶٩ European Journal of Applied Sciences ۲۰۷۹-۲۰۷۷ Chemical Abstracts Service (CAS)
٧٠ European Journal of Biological Sciences ۲۰۷۹-۲۰۸۵ Index Copernicus
٧١ European Journal of Scientific Research ۱۴۵۰-۲۱۶x, 1450202x Scopus, Zoological Record
٧٢ Gems & Gemology ۰۰۱۶-۶۲۶x

WoS, Scopus

٧٣ Geomagnetism and Aeronomy ۰۰۱۶-۷۹۳۲

WoS, Scopus

مطب پیشنهادی :
مقاله نویسی به سبک APA چگونه است ؟
٧۴ Global Veterinaria ۱۹۹۲-۶۱۹۷

Scopus

٧۵ Global Journal of Biotechnology & Biochemistry ۲۰۷۸-۴۶۶X Index Copernicus
٧۶ Global Journal of Molecular Sciences ۱۹۹۰-۹۲۴۱ Chemical Abstracts Service (CAS)
٧٧ Global Journal of Pharmacology ۱۹۹۲-۰۰۷۵ Scopus, Index Copernicus
٧٨ Global Journal of Pure and Applied Mathematics [GJPAM] ۰۹۷۳-۱۷۶۸ MathSciNet, Zentralblatt MATH
٧٩ Harefuah ۰۰۱۷-۷۷۶۸

Scopus

٨٠ High Temperature Materials and Processes ۰۳۳۴-۶۴۵۵ JCR, WoS, Scopus
٨١ IEICE Electronics Express ۱۳۴۹-۲۵۴۳ JCR, WoS, Scopus
٨٢ Indian Journal of Animal Research ۰۳۶۷-۶۷۲۲ JCR, WoS, Scopus
٨٣ Industria Textila ۱۲۲۲-۵۳۴۷ JCR, WoS, Scopus
٨۴ Information Technology Journal ۱۸۱۲-۵۶۳۸

Scopus

٨۵ International Journal of Agricultural and Statistical Sciences ۰۹۷۳-۱۹۰۳ JCR, WoS, Scopus
٨۶ International Journal of Agricultural Research ۱۸۱۶-۴۸۹۷

Scopus

٨٧ International Journal of Agriculture and Biology ۱۵۶۰-۸۵۳۰ JCR, WoS, Scopus
٨٨ International Journal of Agronomy & Plant Production (IJAPP) ۲۰۵۱-۱۹۱۴ Index Copernicus,
٨٩ International Journal of Applied Chemistry [IJAC] ۰۹۷۳-۱۷۹۲ Scopus, Chemical Abstract Services (CAS)
٩٠ International Journal of Applied Mathematical Sciences [JAMS] ۰۹۷۳-۰۱۷۶ MathSciNet, Zentralblatt MATH
٩١ International Journal of Applied Mathematics and Mechanics [IJAMM] ۰۹۷۳-۰۱۸۴ Zentralblatt MATH
٩٢ International Journal of Biological Chemistry ۱۸۱۹-۱۵۵x

Scopus

٩٣ International Journal of Botany ۱۸۱۱-۹۷۰۰

Scopus

٩۴ International Journal of Cancer Research ۱۸۱۱-۹۷۲۷

Scopus

٩۵ International Journal of Computational Intelligence Systems ۱۸۷۵-۶۸۸۳

WoS, Scopus

٩۶ International Journal of Dairy Science ۱۸۱۱-۹۷۴۳

Scopus

٩٧ International Journal of Difference Equations [IJDE] ۰۹۷۳-۶۰۶۹ MathSciNet, Zentralblatt MATH
٩٨ International Journal of Information Technology & Decision Making ۰۲۱۹-۶۲۲۰

WoS, Scopus

٩٩ International Journal of Innovative Computing Information and Control ۱۳۴۹-۴۱۹۸

WoS, Scopus

١٠٠ International Journal of Management Theory and Applications (IREMAN) ۲۲۸۱-۸۵۸۸ Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
١٠١ International Journal of Mathematical Analysis ۱۳۱۲-۸۸۷۶

Scopus

١٠٢ International Journal of Microbiological Research ۲۰۷۹-۲۰۹۳ Chemical Abstracts Service (CAS)
١٠٣ International Journal of Mobile Communications ۱۴۷۰-۹۴۹x

WoS, Scopus

١٠۴ International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation ۱۵۶۵-۱۳۳۹ JCR, WoS, Scopus
١٠۵ International Journal of Oceans and Oceanography (IJOO) ۰۹۷۳-۲۶۶۷

Scopus

١٠۶ International Journal of Pharmacology ۱۸۱۱-۷۷۷۵ JCR, WoS, Scopus
١٠٧ International Journal of soft Computing ۱۸۱۶-۹۵۰۳

Scopus

١٠٨ International Journal of Sustainable Agriculture ۲۰۷۹-۲۱۰۷ Index Copernicus
١٠٩ International Journal of Turbo & Jet-Engines ۰۳۳۴-۰۰۸۲ JCR, WoS, Scopus
١١٠ International Journal of Water Resources & Arid Environments ۲۰۷۹-۷۰۷۹ Index Copernicus
١١١ International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing ۰۲۱۹-۶۹۱۳

WoS, Scopus

١١٢ International Journal on Advanced Materials and Technologies (IREAMT) ۲۲۸۱-۶۷۰۴ Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
١١٣ International Journal on Communications Antenna and Propagation (IRECAP) ۲۰۳۹ -۵۰۸۶ Scopus, Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
١١۴ International Journal on Disability and Human Development ۱۵۶۵-۰۱۲X

JCR, WoS,

١١۵ International Journal on Energy Conversion (IRECON) ۲۲۸۱-۵۲۹۵ Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
١١۶ International Journal on Engineering Applications (IREA) ۲۲۸۱-۲۸۸۱ Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
١١٧ International Journal on Heat and Mass Transfer Theory and Applications (IREHEAT) ۲۲۸۱-۸۵۳۷ Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
١١٨ International Journal on Information Technology (IREIT) ۲۲۸۱-۲۹۱۱ Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
١١٩ International Journal on Numerical and Analytical Methods in Engineering (IRENA) ۲۲۸۱-۷۰۲۶ Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
١٢٠ International Review of Aerospace Engineering (IREASE) ۱۹۷۳-۷۴۵۹ Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
١٢١ International Review of Automatic Control (IREACO) ۱۹۷۴-۶۰۵۹ Scopus, Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
مطب پیشنهادی :
لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته تاریخ | فهرست مجلات علمی و ترویجی رشته تاریخ
١٢٢ International Review of Biophysical Chemistry (IREBIC) ۲۰۳۸-۰۳۲۱ Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
١٢٣ International Review of Chemical Engineering (IRECHE) ۲۰۳۵-۱۷۵۵ Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
١٢۴ International Review of Civil Engineering (IRECE) ۲۰۳۶-۹۹۱۳ Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
١٢۵ International Review of Electrical Engineering (IREE) ۱۸۲۷- ۶۶۶۰ WoS, Scopus, Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
١٢۶ International Review of Physics (IREPHY) ۱۹۷۱-۶۸۰X Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
١٢٧ International Review of Mechanical Engineering ۱۹۷۰-۸۷۳۴

Scopus

١٢٨ International Review on Computers and Software ۱۸۲۸-۶۰۰۳

Scopus

١٢٩ International Review on Modelling and Simulations ۱۹۷۴-۹۸۲۱

Scopus

١٣٠ Iranica Journal of Energy and Environment ۲۰۷۹-۲۱۱۵ Index Copernicus
١٣١ Irish Political Studies ۰۷۹۰-۷۱۸۴

WoS, Scopus

١٣٢ Israel Affairs ۱۳۵۳-۷۱۲۱ JCR, WoS, Scopus
١٣٣ Israel Economic Review ۰۷۹۲-۰۳۸۵

Scopus

١٣۴ Israel Exploration Journal ۰۰۲۱-۲۰۵۹

Scopus

١٣۵ Israel Journal of Aquaculture-Bamidgeh ۰۷۹۲-۱۵۶X JCR, WoS, Scopus
١٣۶ Israel Journal of Chemistry ۰۰۲۱-۲۱۴۸ JCR, WoS, Scopus
١٣٧ Israel Journal of Ecology & Evolution ۱۵۶۵-۹۸۰۱ JCR, WoS, Scopus
١٣٨ Israel Journal of Mathematics ۰۰۲۱-۲۱۷۲ JCR, WoS, Scopus
١٣٩ Israel Journal of Plant Sciences ۰۷۹۲-۹۹۷۸ JCR, WoS, Scopus
١۴٠ Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences ۰۳۳۳-۷۳۰۸ JCR, WoS, Scopus
١۴١ Israel Journal of Veterinary Medicine ۰۳۳۴-۹۱۵۲ JCR, WoS, Scopus
١۴٢ Israel Medical Association Journal ۱۵۶۵-۱۰۸۸ JCR, WoS, Scopus
١۴٣ JCPSP-Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan ۱۰۲۲-۳۸۶X JCR, WoS, Scopus
١۴۴ Journal of American Science ۱۵۴۵-۱۰۰۳ Zoological Record
١۴۵ Journal D Analyse Mathematique ۰۰۲۱-۷۶۷۰ JCR, WoS, Scopus
١۴۶ Journal of Analytical Psychology ۰۰۲۱-۸۷۷۴

WoS, Scopus

١۴٧ Journal of Animal and Veterinary Advances ۱۶۸۰-۵۵۹۳ JCR, WoS, Scopus
١۴٨ Journal of Automation and Information Sciences ۱۰۶۴-۲۳۱۵ JCR, WoS, Scopus
١۴٩ Journal of Biomolecular Structure & Dynamics ۰۷۳۹-۱۱۰۲

WoS, Scopus

١۵٠ Journal of Basic and Applied Scientific Research ۲۰۹۰-۴۳۰۴ Zoological Record
١۵١ Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology ۰۷۹۲-۶۸۵۵

Scopus

١۵٢ Journal of Complementary Medicine ۱۴۴۶-۸۲۶۳

JCR, WoS,

١۵٣ Journal of Computer Science ۱۵۴۹-۳۶۳۶

Scopus

١۵۴ Journal of Consumer Psychology ۱۰۵۷-۷۴۰۸

WoS, Scopus

١۵۵ Journal of Family Studies ۱۳۲۲-۹۴۰۰

WoS, Scopus

١۵۶ Journal of Food Agriculture & Environment(International Journal of Food, Agriculture & Environment (JFAE) ۱۴۵۹-۰۲۵۵ JCR, WoS, Scopus
١۵٧ Journal of Horticultural Science & Ornamental Plants ۲۰۷۹-۲۱۵۸ Index Copernicus
١۵٨ Journal of Hydrodynamics ۱۰۰۱-۶۰۵۸

WoS, Scopus

١۵٩ Journal of Intelligent Systems ۰۳۳۴-۱۸۶۰

Scopus

١۶٠ Journal of Israeli History ۱۳۵۳-۱۰۴۲ JCR, WoS, Scopus
١۶١ Journal of Nanomaterials ۱۶۸۷-۴۱۱۰ JCR, WoS, Scopus
١۶٢ Journal of Nano-materials ۱۶۸۷-۴۱۱۰

Scopus

١۶٣ Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism ۰۳۳۴-۰۱۸X JCR, WoS, Scopus
١۶۴ Journal of Polymer Engineering ۰۳۳۴-۶۴۴۷ JCR, WoS, Scopus
١۶۵ Journal of Reproduction and Infertility ۲۰۷۹-۲۱۶۶ Index Copernicus
١۶۶ Journal of Rural Co-operation ۰۳۷۷-۷۴۸۰

Scopus

١۶٧ Journal of Social Sciences ۱۵۴۹-۳۶۵۲

Genamics

١۶٨ Journal of The Chemical Society of Pakistan ۰۲۵۳-۵۱۰۶ JCR, WoS, Scopus
١۶٩ Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers ۰۲۵۷-۹۷۳۱

WoS, Scopus

١٧٠ Journal of Travel & Tourism Marketing ۱۰۵۴-۸۴۰۸

WoS, Scopus

١٧١ Korrozios Figyelo ۰۱۳۳-۲۵۴۶ JCR, WoS, Scopus
١٧٢ Language and Literature ۰۹۶۳-۹۴۷۰

WoS, Scopus

١٧٣ Law Library Journal ۰۰۲۳-۹۲۸۳

WoS, Scopus

١٧۴ Lexikos ۱۶۸۴-۴۹۰۴

WoS, Scopus

١٧۵ Libyan Agriculture Research Center Journal International ۲۲۱۹-۴۳۰۴ Index Copernicus
١٧۶ Life Science Journal- ACTA Zhengzhou University Overseas Edition ۱۰۹۷-۸۱۳۵ JCR, WoS, Scopus
١٧٧ Listy Cukrovarnicke A Reparske ۱۲۱۰-۳۳۰۶

WoS, Scopus

١٧٨ Main Group Metal Chemistry ۰۳۳۴-۷۵۷۵ JCR, WoS, Scopus
١٧٩ Mankind Quarterly ۰۰۲۵-۲۳۴۴

WoS, Scopus

١٨٠ Mechanika ۱۳۹۲-۱۲۰۷

WoS, Scopus

١٨١ Medical Science Monitor ۱۲۳۴-۱۰۱۰

WoS, Scopus

١٨٢ Medicine and Law ۰۷۲۳-۱۳۹۳

Scopus

١٨٣ Middle-East Journal of Scientific Research ۱۹۹۰-۹۲۳۳ Zoological Record, Scopus
١٨۴ Mljekarstvo ۰۰۲۶-۷۰۴x

WoS, Scopus

١٨۵ Multidisciplinary Respiratory Medicine ۱۸۲۸-۶۹۵X JCR, WoS, Scopus
١٨۶ Nobel Medicus ۱۳۰۵-۲۳۸۱ JCR, WoS, Scopus
١٨٧ Nursing Science Quarterly ۰۸۹۴-۳۱۸۴

WoS, Scopus

١٨٨ OnLine Journal of Biological Sciences ۱۶۰۸-۴۲۱۷ Scopus, Chemical Abstract Services (CAS), AGRIS, AGRICOLA
١٨٩ Pakistan Journal of Medical Sciences ۱۶۸۲-۰۲۴X JCR, WoS, Scopus
١٩٠ Pakistan Journal of Nutrition ۱۶۸۰-۵۱۹۴

Scopus

١٩١ Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences ۱۰۱۱-۶۰۱X JCR, WoS, Scopus
١٩٢ Pakistan Journal of Zoology ۰۰۳۰-۹۹۲۳ JCR, WoS, Scopus
١٩٣ Pakistan Veterinary Journal ۰۲۵۳-۸۳۱۸ JCR, WoS, Scopus
١٩۴ Pediatric Endocrinology Reviews ۱۵۶۵-۴۷۵۳

Scopus

١٩۵ Perspectives in Education ۰۲۵۸-۲۲۳۶

WoS, Scopus

١٩۶ Physical Mesomechanics ۱۰۲۹-۹۵۹۹

WoS, Scopus

١٩٧ Physics International ۱۹۴۸-۹۸۰۳ (Abstract Services (CAS Chemical
مطب پیشنهادی :
ویزای تحصیلی مجارستان و شرایط آن برای تحصیل رایگان
١٩٨ Phytoparasitica ۰۳۳۴-۲۱۲۳ JCR, WoS, Scopus
١٩٩ Plant Pathology Journal ۱۸۱۲-۵۳۸۷

Scopus

٢٠٠ Planta Daninha ۰۱۰۰-۸۳۵۸

WoS, Scopus

٢٠١ Polimery ۰۰۳۲-۲۷۲۵

WoS, Scopus

٢٠٢ Psychogeriatrics ۱۳۴۶-۳۵۰۰

WoS, Scopus

٢٠٣ Public Health Reviews ۰۳۰۱-۰۴۲۲

Scopus

٢٠۴ Refuat Hapeh Vehashinayim ۰۷۹۲-۹۹۳۵

Scopus

٢٠۵ Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology ۲۰۴۰-۷۴۵۹

Scopus

٢٠۶ Research Journal of Botany ۱۸۱۶-۴۹۱۹

Scopus

٢٠٧ Research Journal of Business Management ۱۸۱۹-۱۹۳۲

Scopus

٢٠٨ Research Journal of Cardiology ۱۸۱۹-۳۴۰۴

Scopus

٢٠٩ Research Journal of Environmental Toxicology ۱۸۱۹-۳۴۲۰

Scopus

٢١٠ Research Journal of Immunology ۱۹۹۴-۷۹۰۹

Scopus

٢١١ Research Journal of Medicinal Plant ۱۸۱۹-۳۴۵۵

Scopus

٢١٢ Research Journal of Microbiology ۱۸۱۶-۴۹۳۵

Scopus

٢١٣ Research Journal of Obstetrics and Gynecology ۱۹۹۴-۷۹۲۵

Scopus

٢١۴ Research Journal of Parasitology ۱۸۱۶-۴۹۴۳

Scopus

٢١۵ Research Journal of Phytochemistry ۱۸۱۹-۳۴۷۱

Scopus

٢١۶ Research Journal of Seed Science ۱۸۱۹-۳۵۵۲

Scopus

٢١٧ Reviews in Analytical Chemistry ۰۷۹۳-۰۱۳۵ JCR, WoS, Scopus
٢١٨ Reviews in Chemical Engineering ۰۱۶۷-۸۲۹۹ JCR, WoS, Scopus
٢١٩ Reviews in Inorganic Chemistry ۰۱۹۳-۴۹۲۹ JCR, WoS, Scopus
٢٢٠ Revista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian Journal of Pharmacognosy ۰۱۰۲-۶۹۵x

WoS, Scopus

٢٢١ Revista Brasileira De Zootecnia-Brazilian Journal of Animal Science ۱۵۱۶-۳۵۹۸

WoS, Scopus

٢٢٢ Revista Ciencia Agronomica ۰۰۴۵-۶۸۸۸

WoS, Scopus

٢٢٣ Rynek Energii ۱۴۲۵-۵۹۶۰

WoS, Scopus

٢٢۴ Science and engineering of Composite Materials ۰۳۳۴-۱۸۱x JCR, WoS, Scopus
٢٢۵ South African Journal on Human Rights ۰۲۵۸-۷۲۰۳

WoS

٢٢۶ Spectroscopy And Spectral Analysis ۱۰۰۰-۰۵۹۳

WoS, Scopus

٢٢٧ Teaching Sociology ۰۰۹۲-۰۵۵x

WoS, Scopus

٢٢٨ Texas Journal of Science ۰۰۴۰-۴۴۰۳ Zoological Record, Scopus
٢٢٩ The Scientific World Journal ۱۵۳۷-۷۴۴x

WoS, Scopus

٢٣٠ Tissue Engineering and Regenerative Medicine ۱۷۳۸-۲۶۹۶

WoS

٢٣١ Transport ۱۶۴۸-۴۱۴۲

WoS, Scopus

٢٣٢ Trends in Bioinformatics ۱۹۹۴-۷۹۴۱

Scopus

٢٣٣ Trends in Medical Research ۱۸۱۹-۳۵۸۷

Scopus

٢٣۴ World Applied Sciences Journal (WASJ) ۱۸۱۸-۴۹۵۲

Scopus

٢٣۵ World Engineering & Applied Sciences Journal ۲۰۷۹-۲۲۰۴ Index Copernicus
٢٣۶ World Journal of Agricultural Sciences ۱۸۱۷-۳۰۴۷ Anthropology Abstracts, Chemical Abstracts Service (CAS), FSTA, Index Copernicus
٢٣٧ World Journal of Chemistry ۱۸۱۷-۳۰۷۱ Chemical Abstracts Service (CAS), Index Copernicus
٢٣٨ World Journal of Dairy & Food Sciences ۱۸۱۷-۳۰۸X Index Copernicus,
٢٣٩ World Journal of Fish and Marine Sciences ۲۰۷۸-۴۵۸۹ Zoological Record, Index Copernicus
٢۴٠ World Journal of Fungal and Plant Biology ۲۲۱۹-۴۳۱۲ Index Copernicus
٢۴١ World Journal of Medical Sciences ۱۸۱۷-۳۰۵۵

Scopus

٢۴٢ World Journal of Zoology ۱۸۱۷-۳۰۹۸ Zoological Record, Index Copernicus
٢۴٣ Wseas Transactions on Applied And Theoretical Mechanics ۱۹۹۱-۸۷۴۷

Scopus

٢۴۴ Wseas TranSactions on Communication ۱۱۰۹-۲۷۴۲

Scopus

٢۴۵ Wseas TranSactions on Computres ۱۱۰۹-۲۷۵۰

Scopus

٢۴۶ Wseas Transactions on Fluid Mechanics ۱۷۹۰-۵۰۸۷

Scopus

٢۴٧ Wseas Transactions on Heat And Mass Transfer ۱۷۹۰-۵۰۴۴

Scopus

٢۴٨ Wseas Transactions on Information Science And Applications ۱۷۹۰-۰۸۳۲

Scopus

٢۴٩ Wseas TranSactions on Mathematics ۱۱۰۹-۲۷۶۹

Scopus

٢۵٠ Wseas Transactions on Systems ۱۱۰۹-۲۷۷۷

Scopus

٢۵١ Wseas Transactions on Systems And Control ۱۹۹۱-۸۷۶۳

Scopus

٢۵٢ Wulfenia Journal ۱۵۶۱-۸۸۲X

WoS, Scopus

٢۵٣ Zeitschrift Fur Arbeits-Und Organisa Tionspsychologie ۰۹۳۲-۴۰۸۹

WoS, Scopus

٢۵۴ Zeitschrift Fur Padagogische Psychologie ۱۰۱۰-۰۶۵۲

WoS, Scopus

 

ایزی تز برندی متفاوت با خدماتی متمایز در زمینه پایان نامه مشاوره پایان نامه دکتری و …

با همکاری آسان مقاله برند اول مشاوره مقاله در ایران

انجام پایان نامه ارشد : 09199631325

انجام پایان نامه دکتری : 09199631325

اکسپت مقاله علمی پژوهشی : 09353132500

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید