مجلات علمی و پژوهشی رشته علوم اجتماعی | نشریات علمی و پژوهشی رشته علوم اجتماعی

مجلات علمی و پژوهشی رشته علوم اجتماعی | نشریات علمی و پژوهشی رشته علوم اجتماعی

مجلات علمی و پژوهشی رشته علوم اجتماعی | نشریات علمی و پژوهشی رشته علوم اجتماعی

مجلات علمی و پژوهشی رشته علوم اجتماعی|نشریات علمی و پژوهشی رشته علوم اجتماعی

مجلات علمی و پژوهشی رشته علوم اجتماعی

سالانه بیش از 80 میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه می‌شود. به همین دلیل سن نیمی از جمعیت جهان كمتر از 25 سال است و در این میان بیش از یك میلیارد جوان در سنین 15 تا 24 سال قرار دارند و این بیانگر آن است كه كشورهای دنیا بخصوص كشورهای در حال توسعه كه بیشتر جمعیت جهان به آنها اختصاص دارد، در سال‌های آینده با معضلات اجتماعی بسیاری در شهرها و روستاها رو به رو خواهند شد.

به زبان دیگر تقاضای اجتماعی برای آموزش، بهداشت، اشتغال، مسكن و در مجموع رفاه اجتماعی بیشتر می‌شود و در نتیجه وجود مختصصانی كه با پژوهش، مطالعه و برنامه‌ریزی, راه‌های رسیدن به رفاه اجتماعی را بیابند، بسیار ضروری است.

هدف رشته علوم اجتماعی تربیت متخصصانی است كه نیاز جامعه را در زمینه‌های فوق برآورده سازند. اما چون عنوان علوم اجتماعی دارای مفهوم وسیعی است، رشته علوم اجتماعی به گرایش‌های متفاوتی تقسیم شده است.

برهمین اساس علوم‌اجتماعی‌ دارای‌ چهار گرایش‌ پژوهشگری‌ اجتماعی‌، برنامه‌ریزی‌ اجتماعی‌ ، رفاه‌ و تعاون‌ اجتماعی‌ و مردم‌شناسی‌ است‌.

1. Iranian Journal of Educational Sociology انگليسي
Iranian Journal of Educational Sociology
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن جامعه شناسي آموزش و پرورش ايران
مدير مسئول: دكتر بيژن زارع
سردبير: دكتر هما زنجاني زاده اعزازي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دوم شماره 3 + متن »

2. World Sociopolitical Studies انگليسي
World Sociopolitical Studies
ISSN 2588-3119
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن ايراني مطالعات جهان – دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر سعيدرضا عاملي
سردبير: دكتر سيدمحمدعلي موسوي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دوم شماره 1 + متن »

3. فصلنامه اعتياد پژوهي فارسي
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري
مدير مسئول: محمود مينويي
سردبير: دكتر حسن احدي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 45 + متن »

4. فصلنامه امنيت پژوهي
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده علوم و فنون فارابي
مدير مسئول: دكتر محمد تقي پوريان
سردبير: دكتر حميد احمدي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 59 »

5. فصلنامه انتظام اجتماعي
ISSN 2008-6024
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده علوم و فنون انتظامي دانشگاه علوم انتظامي امين
مدير مسئول: دكتر اميرحسين ياوري
سردبير: دكتر عزت الله سام آرام
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 1 + متن »

6. دو فصلنامه بانوان شيعه
ISSN 1735-4730
دوفصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه شيعه شناسي
مدير مسئول: دكتر محمود تقي زاده داوري
سردبير: دكتر نهله غروي نائيني
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 29 + متن »
»» توقف انتشار

7. نشريه بررسي مسائل اجتماعي ايران
ISSN 2008-8973
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر غلام رضا غفاري
سردبير: دكتر عليرضا محسني تبريزي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 1 + متن »

8. فصلنامه برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي
ISSN 2345-492X
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: دكتر عزت الله سام آرام
سردبير: دكتر جعفر هزار جريبي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 33 + متن » اشتراک»

9. مجله بين المللي علوم انساني انگليسي
The International Journal of Humanities
ISSN 2538-2640
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: سيدمهدي موسوي كوهپر
سردبير: دكتر مسعود غفاري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال بيست و چهارم شماره 3 + متن »

10. دو فصلنامه پاسداري فرهنگي انقلاب اسلامي
ISSN 9084-2251
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده علوم انساني اسلامي و قدرت نرم دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين (ع)
مدير مسئول: احمد مهربان
سردبير: دكتر محمدجواد سبحاني فر
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 14 + متن »
»» اين مجله از شماره 5 رتبه علمي پژوهشي دريافت كرده است.

11. پژوهش نامه مطالعات مرزي
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات و مطالعات فرماندهي مرزباني ناجا
مدير مسئول: دكتر قاسم رضايي
سردبير: دكتر عباس خورشيدي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 18 »

12. پژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني
ISSN 1605-9212
ماهنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: دكتر جان الله كريمي مطهر
سردبير: دكتر سيدفضل الله موسوي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 56 + متن »
»» اين مجله تا شماره 19 با نام نامه علوم انساني منتشر شده است.

13. پژوهش نامه اسلامي زنان و خانواده
ISSN 2322-1844
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: جامعه المصطفي العالميه ( مجتمع آموزش عالي امام خميني ره)
مدير مسئول: دكتر محمدمهدي صفورايي پاريزي
سردبير: دكتر علي نقي فقيهي
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 9 + متن »
»» اين مجله تا شماره 13 با نام نشريه طهورا منتشر شده است.

14. فصلنامه پژوهش نامه زنان
ISSN 2383-0743
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: مريم صانع پور
سردبير: ناهيد مويد حكمت
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 23 + متن »

15. پژوهش نامه فرهنگي هرمزگان فارسي – انگليسي
ISSN 2476-7328
دوفصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان هرمزگان
مدير مسئول: همايون اميرزاده
سردبير: دكتر اقبال زارعي
محل انتشار: بندرعباس ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 15 + متن »
»» اين مجله تا سال 89 با نام گلپنگ منتشر شده است.

16. نشريه پژوهش هاي انسان شناسي ايران
ISSN 2251-8193
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر غلام ‌رضا غفاري
سردبير: دكتر ناصر فكوهي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

17. فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي
ISSN 1025-3963
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر علي طلوعي
سردبير: دكتر اسماعيل سعدي پور
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 93 + متن » اشتراک»

18. فصلنامه پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي
ISSN 1735-9367
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده علوم و فنون اطلاعات و آگاهي دانشگاه علوم انتظامي امين
مدير مسئول: دكتر خليل هلالي محمدي
سردبير: دكتر جعفر هزارجريبي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 49 + متن »

19. فصلنامه پژوهش هاي دانش انتظامي
ISSN 1735-9252
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم انتظامي امين – معاونت پژوهش
مدير مسئول: دكتر علي محبي
سردبير: دكتر حسين آقايي نيا
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 79 + متن »

20. نشريه پژوهش هاي جامعه شناسي معاصر
ISSN 2476-6305
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه بوعلي سينا
مدير مسئول: علي محمد قدسي
سردبير: اسدالله نقدي
محل انتشار: همدان ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 11 + متن
21. مجله پژوهش هاي راهبردي امنيت و نظم اجتماعي فارسي – انگليسي
ISSN 1453-2322
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر سيد علي هاشميان فر
سردبير: دكتر علي رباني خوراسگاني
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين شماره 20 + متن »

22. پژوهشنامه متين
ISSN 2423-6462
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي
مدير مسئول: مجيد انصاري
سردبير: سيدمحمد موسوي بجنوردي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 77 + متن » اشتراک»

23. پژوهشنامه خراسان بزرگ
ISSN 2251-6131
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه بين‌ المللي امام رضا (ع)
مدير مسئول: دكتر قدير صيامي
سردبير: دكتر عزت اله عزتي
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 26 + متن »

24. پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي فارسي، انگليسي
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه مازندران
مدير مسئول، سردبير: دكتر مهرداد مدهوشي
محل انتشار: بابلسر ساير مشخصات» عناوين شماره 36 + متن »
»» توقف انتشار

25. نشريه پژوهشهاي ايران شناسي
ISSN 2252-0643
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر ابوالحسن امين مقدسي
سردبير: ژاله آموزگار
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

26. دو فصلنامه پليس زن
ISSN 1735-9317
دوفصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم انتظامي امين – مجتمع آموزشي زنان پليس
مدير مسئول: دكتر شعله صالحي
سردبير: دكتر فريبا شايگان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 27 + متن »

27. فصلنامه تحقيقات فرهنگي ايران
ISSN 2008-1847
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مدير مسئول: حسين ميرزايي
سردبير: سيدسعيدرضا عاملي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 42 + متن »

28. فصلنامه تحليل اجتماعي نظم و نابرابري اجتماعي
ISSN 2008-7314
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتي
مدير مسئول: احمد خاتمي
سردبير: دكتر مصطفي اجتهادي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 59 + متن »
»» اين مجله تا شماره 58 با نام پژوهشنامه ادبيات و علوم انساني منتشر شده است.

29. نشريه توسعه محلي (روستايي – شهري)
ISSN 2008-8981
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر غلامرضا غفاري
سردبير: دكتر سيداحمد فيروزآبادي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 16 + متن »
»» اين مجله تا سال 93 با نامه نشريه توسعه روستايي منتشر شده است.

30. فصلنامه توسعه اجتماعي فارسي – انگليسي
ISSN 2538-3205
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدير مسئول: دكتر علي ‏حسين حسين­ زاده
سردبير: دكتر عبدالرضا نواح
محل انتشار: اهواز ساير مشخصات» عناوين سال دوازدهم شماره 4 + متن »
»» اين مجله تا سال 88 با نام توسعه انساني منتشر شده است.

31. نشريه جامعه شناسي آموزش و پرورش
ISSN 2322-1445
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن جامعه شناسي آموزش و پرورش ايران
مدير مسئول: دكتر حسين دهقان
سردبير: دكتر سوسن باستاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 10 + متن »

32. مجله جامعه شناسي نهاد هاي اجتماعي فارسي – انگليسي
ISSN 2383-0395
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه مازندران
مدير مسئول: دكتر حيدر جانعلي زاده چوب بستي
سردبير: دكتر اكبر عليوردي نيا
محل انتشار: بابلسر ساير مشخصات» عناوين شماره 10 + متن »

33. نشريه جامعه شناسي هنر و ادبيات
ISSN 1010-2809
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر غلامرضا غفاري
سردبير: دكتر اعظم راودراد
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 1 + متن »

34. مجله جامعه شناسي ايران
ISSN 1735-1901
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن جامعه شناسي ايران
مدير مسئول: سيد حسين سراج زاده
سردبير: فرهنگ ارشاد
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 55 »

35. نشريه جامعه شناسي تاريخي فارسي – انگليسي
ISSN 2322-1941
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر علي ساعي
سردبير: دكتر مقصود علي صادقي گندماني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه تا شماره اول سال سوم با نام دانشنامه علوم اجتماعي منتشر مي شد.

36. فصلنامه جامعه شناسي كاربردي
ISSN 2008-5745
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر سيد علي هاشميان فر
سردبير: دكتر علي رباني خوراسگاني
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين سال بيست و نهم شماره 3 + متن »
»» اين مجله تا آخر سال 87 با عنوان مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان منتشر شده است.

37. فصلنامه جامعه پژوهي فرهنگي
ISSN 2383-0468
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: نعمت الله فاضلي
سردبير: احمد كتابي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 3 + متن »

38. فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه
ISSN 2322-3855
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات
مدير مسئول: هادي خانيكي
سردبير: علي ربيعي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 23 + متن »

39. دو فصلنامه جمعيت
دوفصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: سازمان ثبت احوال كشور
مدير مسئول: دكتر علي اكبر رحماني
سردبير: دكتر محمدجواد محمودي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 98 + متن »

40. دو فصلنامه دانش هاي بومي ايران
ISSN 2345-6019
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: محمدحسين پناهي
سردبير: مرتضي فرهادي، دستيار سردبير: مرتضي سالمي قمصري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 6 + متن »

41. مجله دراسات في العلوم الانسانيه فارسي – عربي
ISSN 1735-5052
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر كاووس روحي برندق
سردبير: دكتر خليل پرويني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال بيست و سوم شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا پاييز 92 با نام مجله العلوم الانسانيه الدوليه منتشر شده است.

42. نشريه دين و ارتباطات فارسي – انگليسي
ISSN 2008-0727
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه امام صادق (ع)
مدير مسئول: دكتر محمد سعيد مهدوي كني
سردبير: دكتر حسن بشير
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال بيست و چهارم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه تا شماره 29 با نام فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع) (نامه صادق) منتشر شده است.

43. فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي
ISSN 2251-7081
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده تحقيقات راهبردي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام
مدير مسئول: دكتر علي اكبر ولايتي
سردبير: دكتر مهرداد نوابخش
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 25 + متن »

44. فصلنامه راهبرد فرهنگ
ISSN 2008-3696
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
مدير مسئول، سردبير: محمدرضا مخبر دزفولي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 41 + متن » اشتراک»

45. فصلنامه راهور
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دفتر تحقيقات كاربردي پليس راهنمايي و رانندگي ناجا
مدير مسئول: دكتر اسكندر مومني
سردبير: دكتر حميد سوري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 41 »

46. نشريه رساله التقريب عربي
ISSN 1735-711x
دوفصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مجمع جهاني للتقريب بين مذاهب اسلامي
مدير مسئول: شيخ محسن اراكي
سردبير: محمد مهدي تسخيري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 92 »
»» توقف انتشار

47. فصلنامه رسانه
ISSN 1022-7180
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
مدير مسئول: گيتا علي آبادي
سردبير: دكتر محمد سلطاني فر
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 110 + متن » اشتراک»

48. نشريه رسانه و فرهنگ
ISSN 2383-062X
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: محمود كريمي علوي
سردبير: سيدبيوك محمدي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا سال 91 با نام دو فصلنامه مطالعات ميان رشته اي در رسانه و فرهنگ منتشر شده است.

49. فصلنامه رفاه اجتماعي
ISSN 1735-8191
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: ‌دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي – مركز تحقيقات مديريت رفاه اجتماعي
مدير مسئول: دكتر مير طاهر موسوي
سردبير: دكتر حسن رفيعي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 67 + متن »

50. فصلنامه روش شناسي علوم انساني فارسي – انگليسي
ISSN 1608-7070
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدير مسئول: حجت الاسلام و المسلمين عليرضا اعرافي
سردبير: دكتر محمدتقي ايمان
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 94 + متن »
»» اين مجله تا شماره 46 با نام حوزه و دانشگاه منتشر شده است و همچنين از شماره 77 الكترونيكي شده است.

51. فصلنامه زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)
ISSN 2538-3132
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر مليحه شياني
سردبير: دكتر سهيلا صادقي فسايي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال شانزدهم شماره 1 + متن » اشتراک»
»» اين مجله تا پاييز 1388 با عنوان پژوهش زنان منتشر شده است و از شماره زمستان به دو مجله به نام هاي زن در توسعه و سياست (در ادامه مجله قبلي) و زن در فرهنگ و هنر تفكيك شده است.

52. فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)
ISSN 2538-3108
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر مليحه شياني
سردبير: دكتر عزت ملاابراهيمي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تفكيك شده از مجله پژوهش زنان مي باشد.

53. فصلنامه زن و جامعه
ISSN 2008-8566
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت
مدير مسئول: دكتر سوسن سهامي
سردبير: دكتر حبيب الله احمدي
محل انتشار: مرودشت ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا شماره تابستان 91 با نام جامعه شناسي زنان منتشر شده است.

54. نشريه علوم اجتماعي
ISSN 2008-1383
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده ادبيات و علوم انساني
مدير مسئول: دكتر حسين بهروان
سردبير: دكتر علي يوسفي
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال چهاردهم شماره 1 + متن »

55. فصلنامه علوم اجتماعي
ISSN 1735-1162
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: دكتر محمد سعيد ذكايي
سردبير: دكتر اردشير انتظاري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 81 + متن » اشتراک»

56. فصلنامه علوم و فنون نظامي
ISSN 2008-191x
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر حسين ولي وند زماني
سردبير: دكتر فرهاد جاويدراد
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 41 + متن »

57. نشريه فرهنگ ايلام
دوفصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ايلام
مدير مسئول: علي محمد ‌نياكان
سردبير: دكتر محمد علي ‌اكبري
محل انتشار: ايلام ساير مشخصات» عناوين سال هجدهم شماره 56 + متن »

58. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامي
ISSN 2345-573x
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
مدير مسئول: حجت الاسلام و المسلمين دكتر حبيب محمدنژاد
سردبير: دكتر سيدرضا سيدجوادين
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 26 + متن »

59. فصلنامه كارآگاه
ISSN 1735-272x
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پليس آگاهي ناجا
مدير مسئول، سردبير: دكتر غلامحسين بياباني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 42 + متن »

60. مجله جهاني رسانه – نسخه فارسي
ISSN 2008-0468
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر غلامرضا غفاري
سردبير: دكتر حميد عبداللهيان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 23 + متن »

61. نشريه مسائل اجتماعي ايران فارسي – انگليسي
ISSN 2476-6933
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول: فاطمه جواهري
سردبير: سيد حسين سراج زاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »

62. فصلنامه مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران
ISSN 2322-5254
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: حسين ايماني جاجرمي
سردبير: محمدرضا جوادي يگانه
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

63. فصلنامه مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني
ISSN 2008-4641
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مدير مسئول: دكتر حسين ميرزايي
سردبير: دكتر عباس منوچهري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 1 + متن »

64. فصلنامه مطالعات ميان فرهنگي
ISSN 1735-8663
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي
مدير مسئول: دكتر ابراهيم كلانتري
سردبير: دكتر نوذر شفيعي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 33 + متن »

65. دو فصلنامه مطالعات الگوي پيشرفت اسلامي ايراني
ISSN 2329- 5599
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: سازمان بسيج اساتيد
مدير مسئول: سهراب صلاحي
سردبير: غلامرضا جمشيديها
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 9 + متن »

66. فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي
ISSN 1735-3832
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: معاونت اجتماعي نيروي انتظامي جمهوي اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر سعيد منتظرالمهدي
سردبير: دكتر غلامرضا غفاري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات»

67. فصلنامه مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان
ISSN 2538-2926
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه الزهرا (س)، پژوهشكده زنان
مدير مسئول: دكتر زهره خسروي
سردبير: دكتر خديجه سفيري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پانزدهم شماره 3 + متن »
»» اين مجله تا شماره تابستان 91 با نام مطالعات زنان منتشر شده است.

68. مجله مطالعات اجتماعي ايران
ISSN 2008-3653
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن جامعه شناسي ايران
مدير مسئول: سيد حسين سراج زاده
سردبير: سوسن باستانى
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 37 »

69. نشريه مطالعات توسعه اجتماعي – فرهنگي فارسي – انگليسي
ISSN 2322-3367
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه آموزش عالي سبز
مدير مسئول: دكتر مهري بهار
سردبير: دكتر محمود شارع پور
محل انتشار: آمل ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 3 »

70. فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعي ايران
ISSN 2252-0686
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
مدير مسئول: دكتر مهرداد نوابخش
سردبير: دكتر سروش فتحي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 2 + متن »

71. فصلنامه مطالعات بين المللي پليس
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پليس بين الملل ناجا
مدير مسئول: دكتر هادي شيرزاد
سردبير: دكتر حميد سوري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 32 + متن »

72. نشريه مطالعات جامعه شناختي فارسي – انگليسي
ISSN 1010-2809
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
مدير مسئول: يونس نوربخش
سردبير: يوسف اباذري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 51 + متن »

73. فصلنامه مطالعات جامعه شناختي شهري
ISSN 2345-3273
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان
مدير مسئول: دكتر منصور حقيقتيان
سردبير: دكتر فريدون وحيدا
محل انتشار: دهاقان ساير مشخصات» عناوين شماره 25 + متن »

74. فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم
ISSN 2008-0042
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پليس پيشگيري ناجا
مدير مسئول: محمد شرفي
سردبير: دكتر حسين غلامي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 46 + متن »

75. فصلنامه مطالعات راهبردي زنان
ISSN 2008-2827
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده
مدير مسئول: دكتر كبري خزعلي
سردبير: دكتر طوبي كرماني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 77 + متن » اشتراک»
»» اين نشريه تا شماره 40 با نام كتاب زنان منتشر شده است.

76. فصلنامه مطالعات راهبردي سياستگذاري عمومي
ISSN 2538-5038
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري
مدير مسئول: حسام الدين آشنا
سردبير: عباس ملكي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 27 + متن »
»» اين نشريه تا شماره 19 با نام مطالعات راهبردي جهاني شدن منتشر شده است.

77. نشريه مطالعات رسانه هاي نوين
ISSN 2538-2209
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: دكتر محمد مهدي فرقاني
سردبير: دكتر هادي خانيكي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 13 + متن »

78. نشريه مطالعات زن و خانواده
ISSN 2008-9384
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه الزهرا (س)، پژوهشكده زنان
مدير مسئول: دكتر فروغ الصباح شجاع نوري
سردبير: دكتر انسيه خزعلي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

79. فصلنامه مطالعات فرهنگ – ارتباطات
ISSN 2008-8760
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
مدير مسئول: دكتر محمد سلگي
سردبير: دكتر محمد مهدي فرقاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 41 + متن » اشتراک»
»» اين نشريه تا شماره 14 با نام نامه پژوهش فرهنگي منتشر شده است.

80. فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات
ISSN 2008-5575
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات
مدير مسئول، سردبير: دكتر هادي خانيكي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 50 + متن »
81. فصلنامه مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان
ISSN 1735-8256
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خراسان جنوبي
مدير مسئول: احمد محبي
سردبير: دكتر زهرا عليزاده بيرجندي
محل انتشار: بيرجند ساير مشخصات» عناوين سال دوازدهم شماره 1 + متن » اشتراک»
»» اين مجله تا شماره 18 با نام فرهنگ خراسان جنوبي منتشر شده است و از شماره 19 به بعد رتبه علمي ترويجي دريافت كرده است و با نام جديد منتشر مي شود.

82. فصلنامه مطالعات پژوهشي راهور
ISSN 2322-3529
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات كاربردي پليس راهور ناجا
مدير مسئول: دكتر اسكندر مؤمني
سردبير: دكتر محمود صفارزاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 24 »

83. نشريه نامه انسان شناسي
ISSN 1375-2096
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن انسان شناسي ايران
مدير مسئول، سردبير: جلال الدين رفيع فر
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 24 + متن » اشتراک»

84. نشريه نامه انجمن جمعيت شناسي ايران
ISSN 1735-000x
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن جمعيت شناسي ايران
مدير مسئول: محمد ميرزايي
سردبير: حبيب اله زنجاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 21 + متن » اشتراک»

85. نشريه نظريه هاي اجتماعي متفكران مسلمان
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران
مدير مسئول: غلامرضا غفاري
سردبير: غلامرضا جمشيديها
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

 

مجلات علمی و پژوهشی رشته علوم اجتماعی | نشریات علمی و پژوهشی رشته علوم اجتماعی

مجلات علمی و پژوهشی رشته علوم اجتماعی | نشریات علمی و پژوهشی رشته علوم اجتماعی

مجلات علمی و پژوهشی رشته علوم اجتماعی | نشریات علمی و پژوهشی رشته علوم اجتماعی

مجلات علمی و پژوهشی رشته علوم اجتماعی | نشریات علمی و پژوهشی رشته علوم اجتماعی

مجلات علمی و پژوهشی رشته علوم اجتماعی | نشریات علمی و پژوهشی رشته علوم اجتماعی

 

ایزی تز مرکز مشاوره انجام رساله دکتری و پایان نامه دکتری در ایران | برندی برتر در زمینه خدمات پایان نامه

انجام پایان نامه ارشد : 09199631325

انجام پایان نامه دکتری : 09199631325

اکسپت مقاله علمی پژوهشی : 09353132500

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید