ویژگی های اصلی و ضروری یک بحث خوب کدامند؟

ویژگی های اصلی و ضروری یک بحث خوب کدامند؟

ویژگی های اصلی و ضروری یک بحث خوب کدامند؟

ویژگی های اصلی و ضروری یک بحث

تعریف بخش بحث نسبت به بخش های دیگر سخت تر است؛ بنابراین معمولا سخت ترین بخش برای نوشتن هم می باشد و باید دانست که بسیاری از مقالات به دلیل اشکال و اشتباهات بخش بحث توسط سردبیران ژورنال رد می شوند.

با وجود این که ممکن است داده های مقاله معتبر و جالب توجه باشند، حتی این احتمال نیز وجود دارد که به دلیل تفسیر مبهم و نامفهوم داده ها در بخش بحث، مقاله مورد پذیرش قرار نگیرد.

اجزای بخش بحث

ویژگی های اصلی و ضروری یک بحث خوب کدامند؟ اجزای اصلی بخش بحث در صورتی به طور صحیح فراهم خواهند شد که این دستور العمل ها مورد ملاحظه قرار می گیرند:

سعی کنید تا اصول، رابطه ها و تعمیم های نشان داده شده توسط نتایج را ارائه کنید و به خاطر داشته باشید که در یک بخش «بحث» خوب، شما نتایج را بازگو نمی کنید، بلکه درباره ی آنها بحث می کنید.

  •   به تمامی موارد استثناء اشاره کنید و نکات حل و فصل نشده را تعریف کنید.
  •  چگونگی سازگاری نتایج و تفاسیر شما با تحقیقات قبلا منتشر شده را نشان دهید.
  •  نکات و اشارات نظری و همچنین نکات عملی تحقیق خود را بحث کنید.
  •   نتیجه گیری های خود را تا حد امکان به طور واضح بیان کنید.
  •   شواهد و دلایل برای هر نتیجه گیری را خلاصه بیان کنید.
مطب پیشنهادی :
رفرنس نویسی به سبک هاروارد چگونه انجام می شود ؟

دو روش براي نوشتن بحـث وجـود دارد:

بیشتر قسمت های بخش روش ها و بخش نتایج باید با هم مطابقت داشته باشند و بخش های مقدمه و بحث نیز باید به عنوان یک جفت عمل کنند. حداقل به طور تلویحی، مقدمه باید یک یا چند پرسش را مطرح کند و بخش بحث نیز باید به یافته های در مورد جواب ها اشاره کند. بی توجهی به پرسش های اولیه می تواند تاثیر بدی بر بخش بحث داشته باشد. مطمئن باشید که بخش بحث آنچه را که بخش مقدمه پرسیده است، پاسخ می دهد.

روش اول:

درپاراگراف اول نتايج بـه صـورت خلاصـه ذكـر مـيشـود. چنانچه ميزان نتايج زياد باشد، ميتوان به ذكر نتايج مهمتر اكتفا كرد. پاراگرافهاي بعدي به تفسير و تعبير نتايج اختصاص مييابد. بدين صورت كه در جمله اول هر پاراگراف، يكي از يافته ها توضيح داده شده و در جملات بعدي با يافته هاي مطالعات قبلي مقايسه ميشود و مشابهت ها و تفاوتهاي آنها ذكر مـيگـردد.
در صـورت وجـود تفاوت با يافته هاي مطالعات قبلي، علتهاي احتمالي آن مورد بحث قرار ميگيرد. همچنين در پاراگراف مربـوط بـه هـر يافتـه ارزش و اهميت آن يافته و اينكه تاثيرش بر دانش قبلـي در مـورد موضـوع چيست و چگونه نگـرش وتفكـر نـسبت بـه آن موضـوع را تغييـرمـيدهـد بحـث مـيشـود . بـدين ترتيـب ايـن تسلـسل در پاراگرافهاي بعدي براي هر يك از يافته ها تكرار ميشود.

مطب پیشنهادی :
انجام پایان نامه بدون سرقت ادبی در تهران اصفهان شیراز تبریز مشهد و سراسر ایران

روش دوم:

در این روش بحث با ذكر تاريخچه و مرور پيشينه تحقيـق در يك يا دو پاراگراف به صورت خلاصه آغاز ميگـردد؛ بـدون آنكه مطالب قسمت مقدمه تكرار گردد. در پاراگرافهاي بعـدي هر يافته با يافته هاي قبلي مقايسه و شباهتها و تفاوتهاي آنهـا مورد بحث قرار ميگيرد و ارزش و اهميت آن ذكر ميشود . معمولاً بحث با ذكر نتيجه گيري مقاله پايان مييابـد. نتيجـه گيـري ميتواند پاراگراف پاياني بحث باشد يا بهصورت يك پاراگراف جـدا و با عنوان مجزا نوشته شود. در نتيجه گيري، ايده اصلي مقاله به طور خلاصه تكرار شـده، ارزش و اهميـت و معنـاي يافتـه هـا بـازگو ميگردد.

 

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید

error: checked